Reklama

"W I kwartale 2022 roku Grupa BOŚ S.A. osiągnęła zysk netto w wysokości 23,4 mln zł wobec 2,1 mln zł w analogicznym okresie ub.r. Grupa BOŚ S.A. osiągnęła poprawę wyników z podstawowej działalności, zarówno w obszarze wyniku odsetkowego jak i prowizyjnego. Wzrost wyniku osiągnięto pomimo obciążenia wyniku kwartalnego całoroczną składką dla BFG na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków za 2022 rok w wysokości 21,9 mln zł" - czytamy w raporcie.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 140,03 mln zł wobec 87,47 mln zł rok wcześniej.

"Grupa BOŚ S.A. osiągnęła wyższy wynik odsetkowy o 52,6 mln zł, tj. o 60,1% niż w I kwartale 2021 roku, głównie na skutek wzrostu stóp procentowych. Przychody z tytułu odsetek zwiększyły się o 67,7 mln zł, tj. o 66%. Najbardziej wzrosły przychody odsetkowe od kredytów klientów instytucjonalnych oraz od dłużnych papierów wartościowych opartych na stawce WIBOR" - czytamy dalej.

Koszty odsetkowe rosły wolniej. Było to związane z utrzymującym się znaczącym udziałem rachunków bieżących i nisko oprocentowanych produktów depozytowych. Koszty te zwiększyły się o 15,1 mln zł w relacji do analogicznego okresu ub.r.

"Bank oferuje klientom lokaty terminowe na warunkach dostosowanych do wzrostu stóp procentowych. W związku z tym spodziewany jest wzrost udziału tych produktów w saldzie, co w kolejnych miesiącach spowoduje wzrost kosztów odsetkowych" - zapowiedziano w materiale.

Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął w I kw. br. 38,51 mln zł wobec 36,03 mln zł rok wcześniej.

"Wynik z tytułu opłat i prowizji wzrósł o 2,5 mln zł, tj. o 6,9% w porównaniu do analogicznego okresu ub.r., głównie jako rezultat wzrostu prowizji maklerskich oraz prowizji od kredytów i gwarancji, przy spadku przychodów z opłaty za obsługę rachunków klientów, inne operacje rozliczeniowe w obrocie krajowym i zagranicznym" - napisano też w raporcie.

Wynik odpisów z tytułu utraty wartości wyniósł -24,9 mln zł wobec -38,9 mln zł w I kwartale 2021 roku, głównie dzięki niższym odpisom w pionie klientów instytucjonalnych, poda też bank.

"Ogólne koszty administracyjne grupy zwiększyły się o 22,2 mln zł, tj. o 21,5% wobec I kw. 2021 roku, z powodu wyższych kosztów wynagrodzeń o 9,4 mln zł tj. o 21,3%, głównie w obszarach związanych z rozwojem biznesu a także w obszarze bezpieczeństwa, przeciwdziałania praniu pieniędzy i IT. W banku zakończył się proces wartościowania stanowisk pracy, mający na celu między innymi odniesienie poziomu wynagrodzenia na poszczególnych stanowiskach w banku do aktualnych poziomów rynkowych. Drugim istotnym czynnikiem wzrostu ogólnych kosztów administracyjnych były składki i wpłat na BFG, które zwiększyły się o 8,3 mln zł tj. o 44,3%" - czytamy dalej.

Kwota mieszkaniowych kredytów w CHF brutto wyniosła 860,5 mln zł na koniec I kw. 2022 roku. Utworzona przez bank rezerwa na ryzyko związane z kredytami hipotecznymi powiązanymi z walutą CHF wynosi 442,8 mln zł na dzień 31 marca 2022 roku (427 mln zł na dzień 31 grudnia 2021 roku), podano także.

"Łączna wartość rezerwy na walutowe kredyty hipoteczne wynosi 477,9 mln zł na dzień 31 marca 2021 roku (462 mln zł na dzień 31 grudnia 2021 roku) z czego 415,5 mln zł (408 mln zł na koniec roku 2021) prezentowane jest jako rezerwa na ryzyko prawne związane z walutowymi kredytami hipotecznymi, a 64,5 mln zł prezentowane jako dodatkowe odpisy z tytułu oczekiwanej straty kredytowej. Utworzone przez bank rezerwy na ryzyko związane z kredytami hipotecznymi powiązanymi z walutą obcą uwzględniają koszt programu ugód dla klientów spłacających walutowe kredyty hipoteczne na zasadach zaproponowanych przez Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego" - czytamy w raporcie.

BOŚ uruchomił program ugód 31 stycznia 2022 roku. Do końca I kwartału 2022 roku do banku wpłynęło 443 wniosków o ugody dotyczących walutowych kredytów hipotecznych. Saldo do spłaty tych kredytów wyniosło 79,1 mln zł, podano także.

Marża odsetkowa na aktywach ogółem, liczona jako annualizowana relacja wyniku odsetkowego w I kwartale br. do średniego stanu aktywów, wyniosła 2,7% wobec poziomu 1,8% za okres 2021 roku. Poprawa została osiągnięta w dużym stopniu w wyniku wzrostu stóp procentowych i wzroście marży odsetkowych na rachunkach bieżących, wskazał też BOŚ.

"Istotnie poprawił się wskaźnik koszty/dochody, który wyniósł 58,3% wobec 64,9% w roku 2021, głównie na skutek wyższego tempa wzrostu przychodów niż kosztów. Poziom adekwatności kapitałowej grupy, zarówno z zastosowaniem rozwiązań przejściowych MSSF 9, jak i bez nich utrzymywał się powyżej wartości zalecanych przez Komisję Nadzoru Finansowego. Na dzień 31 marca 2022 roku bank i grupa spełniały obowiązujące normy kapitałowe. Współczynnik kapitału podstawowego Tier I wyniósł 12,81 % a łączny współczynnik kapitałowy 14,03%" - podsumowano.

W I kwartale 2022 roku sprzedaż kredytów proekologicznych stanowiła 58,6% sprzedaży kredytów ogółem. Wartość nowych kredytów proekologicznych w analizowanym okresie wyniosła 413 mln zł i była i była o 25% wyższa r/r.

"W zdecydowanej większości (kwotowo) nowe kredyty proekologiczne skierowane były do klientów instytucjonalnych (96%). Największy udział miały środki wypłacone na zadania z zakresu energetyki i gospodarki komunalnej (51% wolumenu ogółem kredytów proekologicznych)" - wskazał bank.

Na dzień 31 marca 2022 roku udział kredytów proekologicznych w kredytach ogółem wyniósł 37,6% (na 31 grudnia 2021 udział ten wynosił 36,9%). Saldo kredytów proekologicznych na dzień 31 marca 2022 roku wynosiło 4,9 mld zł i wzrosło o 3,2% w stosunku do 31 grudnia 2021 roku.

Aktywa razem banku wyniosły 20,37 mld zł na koniec I kw. 2022 r. wobec 20,59 mld zł na koniec 2021 r.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2022 r. wyniósł 24,1 mln zł wobec 2,22 mln zł zysku rok wcześniej.

Akcje Banku Ochrony Środowiska od 1997 roku są notowane na rynku podstawowym GPW. W skład grupy wchodzi również Dom Maklerski BOŚ. Aktywa razem banku wyniosły 20,59 mld zł na koniec 2021 r.

(ISBnews)