Jak podkreślił w sprawozdaniu Urząd, w 2019 r. po raz pierwszy wskaźnik koncentracji HHI na rynku wytwarzania energii elektrycznej - liczony dla mocy zainstalowanej - przekroczył górną granicę średniej koncentracji i przeszedł do poziomu wysokiej koncentracji.

Trzej najwięksi wytwórcy: PGE, Enea i Tauron mieli w dyspozycji w sumie prawie dwie trzecie mocy zainstalowanych i odpowiadali za ok. 67 proc. produkcji energii elektrycznej w kraju - wskazał URE.

Urząd podkreślił również, że eksport energii elektrycznej w 2019 r. zmniejszył się o ok. 39 proc. w porównaniu do roku poprzedniego. Natomiast import wzrósł o 135 proc. Tak znaczny wzrost importu został spowodowany m.in. włączeniem do pracy w marcu 2019 r. północnego połączenia Polska-Niemcy, tj. linii Krajnik-Vierraden oraz zmianą metody wyznaczania zdolności przesyłowych - ocenił URE.

Ze sprawozdania wynika też, że moc osiągalna polskich elektrowni wzrosła w stosunku do roku 2018 o prawie 5,8 proc., zaś moc dyspozycyjna wzrosła o prawie 3,3 proc. O prawie 20 proc. wzrosła produkcja energii ze źródeł odnawialnych.

75 proc. wytwarzanej w Polsce energii elektrycznej pochodziła z węgla kamiennego i brunatnego, choć ich udział zmniejszył się o 5 pkt proc. - z 80 proc. w 2018 r.

Reklama

URE zauważył też, że w porównaniu do 2018 r. wzrosło zużycie gazu na potrzeby własne, głównie przez odbiorców przemysłowych. Sprzedaż gazu do odbiorców końcowych zdominowana była przez podmioty z grupy kapitałowej PGNiG. Ich udział wynosił ponad 82 proc. i wzrósł w stosunku do 2018 r. o 0,7 proc. - zaznaczył Urząd.

W sprawozdaniu przypomniano, że w 2019 r. Prezes URE po raz kolejny prowadził postępowania mające na celu wykrycie ewentualnych manipulacji na rynku energii. Wszczęte 19 grudnia 2018 r. postępowanie wyjaśniające w sprawie znacznego wzrostu cen energii elektrycznej w okresie wrzesień‒grudzień 2018 r. na instrumencie BASE_Y-19 notowanym na Towarowej Giełdzie Energii zostało zakończone złożeniem w maju ubiegłego roku zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa manipulacji lub próby manipulacji na hurtowym rynku energii elektrycznej. Prokuratura Okręgowa w Warszawie w sierpniu 2019 r. wszczęła w tej sprawie dochodzenie - podkreślił URE.

O 240 zmniejszyła się w naszym kraju liczba stacji paliw: z 9 448 w 2018 roku do 9 208 w roku 2019. Najwięcej eksploatowanych stacji miał PKN Orlen, drugim operatorem pod względem liczby był Shell Polska, trzecie miejsce przypadło BP Europa SE. Na dalszym miejscach znalazły się Lotos Paliwa oraz Circle K.(PAP)