Reklama

"Podwyższa się kapitał zakładowy spółki o kwotę nie niższą niż 1 zł oraz nie wyższą niż 88 288 515 zł, tj. do kwoty nie niższej niż 441 442 579 zł oraz nie wyższej niż 529 731 093 zł, poprzez emisję nie mniej niż 1, ale nie więcej niż 88 288 515 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 zł każda" - czytamy w uchwale nadzwyczajnego walnego zgromadzenia.

Przewiduje się, że umowy objęcia akcji serii D zostaną zawarte przez inwestorów (z wyłączeniem Skarbu Państwa) oraz opłacone na rachunek prowadzony przez współprowadzącego księgę popytu 21 kwietnia 2022 r. lub około tej daty. Jednocześnie przewiduje się, że umowa objęcia akcji serii D ze Skarbem Państwa zostanie zawarta oraz opłacona do 27 kwietnia 2022 r. lub około tej daty, wskazano także.

"Celem podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii D jest umożliwienie spółce osiągnięcia jej celów strategicznych oraz ułatwienie dalszego rozwoju działalności spółki. Celem emisji akcji serii D jest pozyskanie niezbędnego spółce finansowania do zrealizowania planowanych projektów inwestycyjnych mających na celu rozwój i modernizację sieci przesyłowych średniego i wysokiego napięcia oraz montaż liczników zdalnego odczytu. Wpływy z emisji akcji serii D nie mogą zostać wykorzystane w celu finansowania aktywów węglowych grupy kapitałowej spółki. [...] Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy spółki prawa poboru wszystkich akcji serii D pozwoli spółce na zaoferowanie akcji serii D zarówno obecnym, jak i nowym inwestorom spełniającym wskazane poniżej kryteria, a w konsekwencji umożliwi pozyskanie długoterminowych inwestorów" - czytamy dalej w uzasadnieniu zarządu.

Enea 8 kwietnia br. podpisała ze Skarbem Państwa umowę inwestycyjną w związku z planowaną emisją akcji zwykłych na okaziciela serii D z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. W umowie Skarb Państwa wyraził wolę objęcia nie więcej niż 88 288 515 akcji nowej emisji za środki w kwocie wynoszącej nie więcej niż 899 659 967,85 zł pochodzące z Funduszu Reprywatyzacji.

Podstawą działania grupy kapitałowej Enea jest wydobycie węgla kamiennego oraz wytwarzanie, dystrybucja i handel energią elektryczną. Sieć dystrybucyjna grupy, zlokalizowana w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce, obejmuje 20% powierzchni kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.

(ISBnews)