Reklama

"Zarząd spółki podjął uchwałę w sprawie podziału zysku netto spółki za rok obrotowy 2020, wnioskując o przeznaczenie zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2020 w wysokości 125 627 538,01 zł w całości na powiększenie kapitału zapasowego spółki" - czytamy w komunikacie.

Pozostawienie zysku w spółce stanowić ma zabezpieczenie realizacji zaplanowanych dalszych zamierzeń inwestycyjnych po wniesieniu do 31 grudnia 2020 roku całości wkładu własnego strategicznego projektu inwestycyjnego "Polimery Police". Ponadto ograniczenia w zakresie możliwości wypłaty dywidendy wynikają z zawartych przez spółkę umów kredytowych, wyjaśniono.

"Zgodnie z w/w umowami kredytowymi spółki wypłata dywidendy jest możliwa, gdy stosunek skonsolidowanego zadłużenia finansowego netto do skonsolidowanego wyniku EBITDA grupy kapitałowej Grupa Azoty ustalony zgodnie z umowami kredytowymi będzie kształtował się na poziomie nie wyższym niż 2,5 na 31 grudnia zakończonego roku obrotowego (poziom wykonany w oparciu o zbadanie skonsolidowane sprawozdanie finansowe) oraz na 30 czerwca i 31 grudnia roku kolejnego (poziomy ustalone z uwzględnieniem skonsolidowanego planu finansowego). Wskaźnik ten wyliczony na podstawie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy za 2020 rok wyniósł na dzień 31 grudnia 2020 roku 2,1, niemniej aktualny skonsolidowany plan finansowy grupy zakłada, że warunki te nie będą spełnione na dzień 30 czerwca i 31 grudnia 2021 roku" - czytamy dalej.

Grupa Azoty odnotowała 311,62 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 372,86 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2020 r. wyniósł 125,63 mln zł wobec 58,25 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym, znajdując zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 10,52 mld zł w 2020 r.

(ISBnews)