- Prowadzimy inspekcje u pośredników oferujących obligacje windykatora. Niewykluczone, że działania nadzoru skończą się dla niektórych odebraniem licencji na prowadzenie działalności – deklarował w czerwcu wywiadzie dla DGP przewodniczący KNF Marek Chrzanowski. Postępowania nie dotyczą jednak wyłącznie sprzedawców obligacji.

KNF nie wskazała wprost powodów decyzji. Zrobiło to natomiast Altus TFI. Chodzi o postępowanie „w związku z potencjalnym naruszeniem przez Spółkę obowiązków w zakresie bieżącego nadzoru nad wykonywaniem przez GetBack S.A. zarządzania portfelami wierzytelności sekurytyzacyjnych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, których zarządzanie zostało powierzone GetBack przez Spółkę”.

Zaangażowanie TFI dotyczy funduszy sekurytyzacyjnych, do których trafiały wierzytelności kupowane przez GetBack. Firma windykacyjna jest serwiserem funduszy, czyli zajmuje się w ich imieniu dochodzeniem należności.

W odniesieniu do TFI KNF podała, że postępowania dotyczą nałożenia sankcji na podstawie art. 228 ust. 1c ustawy o funduszach inwestycyjnych. Mówi on o możliwej karze w wysokości 5 mln zł lub cofnięciu zezwolenia na prowadzenie funduszy.

„Postępowanie dotyczy wyłącznie sekurytyzacyjnych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, w których zlecono zarządzanie spółce GetBack S.A. Jednocześnie informujemy, że względem Spółki nie są kierowane wystąpienia dotyczące innych funduszy” – podkreśla Altus TFI.

W przypadku postępowania wobec Polskiego DM nadzór powołuje się na art. 167 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zgodnie z nim „Komisja może, z zastrzeżeniem ust. 2, cofnąć zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej albo ograniczyć zakres wykonywanej działalności maklerskiej”. Ustęp 2 daje również możliwość nałożenia kary w wysokości 20,75 mln zł lub 10 proc. rocznych przychodów firmy. Przychody Polskiego DM wyniosły w ub.r. nieco ponad 25 mln zł.

Polski DM odpowiadał za sprzedaż dużej części obligacji wyemitowanych przez GetBack. Windykator chce teraz redukcji zobowiązań. Nabywcami papierów byli w znacznej mierze inwestorzy indywidualni. Chociaż formalnie kupowali je w Polskim Domu Maklerskim, to często faktycznie sprzedaż odbywała się za pośrednictwem innych instytucji. W tym kontekście najczęściej wymieniany jest Idea Bank. W stosunku do niego nie ma jednak informacji o postępowaniu KNF.

Zarządzanie tymi funduszami wzbudziło zastrzeżenia nadzoru:

Altus TFI:

• ALTUS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ Wierzytelności
• Altus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ Wierzytelności 2
• Altus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ Wierzytelności 3
• EGB Wierzytelności 2 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ
• OMEGA Wierzytelności Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ
• PROTEGAT 1 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ
• Universe 2 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ i Universe Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ

Noble Funds:

• EasyDebt Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ i Debito Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ

Saturn TFI:

• Centauris 3 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ
• Debito Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ
• GetBack Windykacji Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ
• GetBack Windykacji Platinum Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ
• GetPro Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ i Universe 3 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ

Trigon TFI:

• Trigon Profit XIV Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ
• Trigon Profit XV Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ
• Trigon Profit XVI Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ
• Trigon Profit XVIII Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ
• Trigon Profit XX Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ
• Trigon Profit XXI Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ
• Trigon Profit XXII Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ
• Trigon Profit XXIII Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ
• Trigon Profit XXIV Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ.

>>> Czytaj też: Masz obligacje GetBacku? UOKiK prosi o informację