Warszawa, 03.03.2020 (ISBnews) - Zarząd Larq podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji do 570 tys. nowych akcji bez prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, podała spółka. Cena emisyjna jednej akcji została ustalona na 3,15 zł.
"Uchwała zarządu przewiduje podwyższenie kapitału zakładowego spółki z kwoty 801 616,6 zł o kwotę nie niższą niż 32 000 zł i nie wyższą niż 57 000 zł do kwoty nie niższej niż 833 616,6 zł i nie wyższej niż 858 616,6 zł, w drodze emisji w ramach kapitału docelowego nowych akcji zwykłych na okaziciela serii I, w liczbie nie niższej niż 320 000 i nie wyższej niż 570 000 sztuk, o wartości nominalnej 0,1 zł każda" - czytamy w komunikacie.
18 lutego 2020 roku Larq otrzymał od potencjalnego inwestora ofertę objęcia akcji spółki w przypadku emisji akcji nowej serii w ramach podwyższenia kapitału zakładowego. Oferta pierwotnie obejmowała nabycie do maksymalnie 500 000 sztuk akcji spółki za cenę emisyjną nie wyższą niż 3,15 zł za akcję w zamian za wkład pieniężny w kwocie maksymalnie 1 575 000 zł, przy czym, 28 lutego 2020 roku, oferta została zmodyfikowana w ten sposób, że przewidywała nabycie 320 000 sztuk akcji, wskazano również.
Oferta ważna jest do 6 marca 2020 roku.
"Zarząd spółki, uznając, że leży to w interesie spółki, postanowił pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji w całości. Jednocześnie zarząd jako uzasadnienie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy przyjął treść opinii przedłożonej przez zarząd spółki w związku z podjęciem uchwały nr 17/17 zwyczajnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany statutu spółki w zakresie udzielenia zarządowi spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego spółki w granicach kapitału docelowego oraz upoważnienia zarządu do wyłączenia w całości lub w części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą rady nadzorczej, która to uchwała przyznała zarządowi spółki upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego" - czytamy dalej.
Emisja akcji zostanie przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, wyłączonej z obowiązku publikacji prospektu emisyjnego.
Larq S.A. jest polską spółką inwestycyjną notowaną na głównym parkiecie GPW, zarządzającą podmiotami działającymi w obszarze innowacyjnych mediów, nowych technologii i infrastruktury.
(ISBnews)