Warszawa, 06.12.2019 (ISBnews) - Awbud podpisał z Murapol Projekt umowę o generalne wykonawstwo robót budowlanych w ramach projektu pn. "Nowa Papiernia" - IV etap, budynki 9,10,11,12 w Łodzi, podała spółka. Wartość umowy to 20,5 mln zł.
"W umowie spółka zobowiązała się do kompleksowej realizacji inwestycji w zakresie budowy bud. 11 i 12 (z wyłączeniem prac polegających na kompleksowej realizacji prac związanych z budową budynków 9 i 10)" - czytamy w komunuikacie.
Poszczególne etapy prac realizowane będą zgodnie z harmonogramem robót. Rozpoczęcie prac nastąpi 6 grudnia 2019 r., natomiast zakończenie prac objętych przedmiotem umowy powinno nastąpić do dnia 22 marca 2021 r., podkreślono.
"Łączne wynagrodzenie spółki [...] stanowić będzie wysokość całkowitego, poniesionego przez spółkę oraz zaakceptowanego przez inwestora kosztu wykonania obiektu lub jego części (etapu), na który składać się będą szczegółowo określone w umowie koszty, tj. w szczególności: (i) koszty nabycia materiałów, (ii) bezpośrednie i pośrednie koszty budowy, w tym wynagrodzenie za robociznę świadczoną przez wszystkie osoby zaangażowane przez spółkę w procesach budowy lub ich organizacji, wykonawców, podwykonawców, geodetów, geologów, ekspertów i innych, (iii) koszty przygotowania placów budowy (budżet) powiększonego o stałą marżę w wysokości 12% wartości budżetu. Zgodnie z umową łączna suma budżetu wraz z marżą wynosi: 20 534 134,18 zł" - czytamy również.
Wynagrodzenie będzie wypłacane spółce na podstawie faktur VAT, gdzie wynagrodzenie wyliczone zostanie w oparciu o iloczyn stopnia procentowego zaawansowania obiektu na koniec każdego kolejnego miesiąca i kwoty budżetu powiększonej o stałą marżę w wysokości 12% budżetu, zastrzeżolno.
Awbud to wyspecjalizowana grupa budowlana, prowadząca działalność w następujących obszarach: budownictwa komercyjnego i ogólnego, realizacji obiektów przemysłowych, rewitalizacji obiektów, realizacji w obszarach ekologii i energetyki, prac instalacyjnych, prac żelbetowych. Od marca 2011 roku firma obecna jest na rynku podstawowym GPW. W 2018 roku uzyskała przychody ze sprzedaży na poziomie 220 mln zł.
(ISBnews)