Warszawa, 05.06.2019 (ISBnews) - Zarząd BNP Paribas Bank Polska podjął uchwałę w sprawie sprzedaży i przeniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa przeznaczonej do prowadzenia działalności faktoringowej na rzecz BGŻ BNP Paribas Faktoring sp. z o.o., podał bank. Zgodnie z ww. uchwałą zarząd postanowił, że bank zawrze z nabywcą umowę sprzedaży za cenę 45 mln zł z zastrzeżeniem ewentualnej korekty ceny na zasadach uzgodnionych w umowie.
"Bank przeniesie na rzecz nabywcy wszelkie należności wobec banku i zobowiązania banku związane z działalnością faktoringową w zakresie, w jakim będą one istnieć na dzień 30 czerwca 2019 r. Suma aktywów faktoringowych netto, która zostanie przeniesiona na rzecz nabywcy szacowana jest na kwotę 1,48 mld zł" - czytamy w komunikacie.
Planowana transakcja ma na celu optymalizację działalności operacyjnej oraz poprawę wskaźników wypłacalności banku i grupy kapitałowej. Szacuje się, że realizacja transakcji pozwoli na poprawę współczynników kapitału podstawowego Tier I (CET I), kapitału Tier I oraz łącznego współczynnika kapitałowego (TCR), w ujęciu jednostkowym i skonsolidowanym o około 0,2-0,3 pkt proc., przyjmując do kalkulacji dane na 31 marca 2019 r.
Godziwość ceny sprzedaży została potwierdzona opinią (fairness opinion) wydaną dla BNP Paribas Bank Polska przez KPMG 3 czerwca 2019 r., podano także.
W styczniu 2019 r. zarząd Banku BGŻ BNP Paribas zdecydował o przystąpieniu do realizacji założeń dotyczących wydzielenia z banku działalności faktoringowej i przeniesienia jej do spółki BGŻ BNP Paribas Faktoring sp. z o.o. Zakończenie prac związanych z wydzieleniem działalności faktoringowej przewidziane było do końca III kwartału 2019 r.
Bank BGŻ BNP Paribas jest członkiem wiodącej międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas. Jest bankiem uniwersalnym, notowanym na GPW.
(ISBnews)