"W wyniku dokonanych w toku kontroli ustaleń, w ocenie organu różnica w podatku należnym do zapłaty przez spółkę za rok podatkowy 2018 wynosi 150 492 160 zł. Spółce przysługuje prawo złożenia korekty uprzednio złożonej deklaracji podatkowej w sposób zgodny z ustaleniami kontroli. W przypadku braku korekty zakończona kontrola celno-skarbowa przekształci się w postępowanie podatkowe" - czytamy w komunikacie.

Konieczność złożenia ww. korekty deklaracji podatkowej jest w ocenie organu związana z dokonaną przez spółkę w dniu 31 grudnia 2018 r. transakcją połączenia transgranicznego spółki ze spółką Idea Investment Sarl.

"Wedle stanowiska organu, przejęcie przez spółkę w 2018 r. majątku spółki Idea Investment Sarl w drodze połączenia stanowi transakcję, która nie została przeprowadzona z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, w związku z czym nie spełniła ona kryteriów do rozliczenia jej jako transakcji neutralnej podatkowo. Organ uznał wartość majątku spółki Idea Investment Sarl przejętego przez spółkę wskutek połączenia za dochód z tytułu zysków kapitałowych, podlegający opodatkowaniu 19% stawką podatkową" - wyjaśniono w komunikacie.

Zarząd Idea Banku, w celu zachowania należytej staranności, po otrzymaniu informacji o wynikach kontroli, podjął decyzję o podaniu już na wstępnym etapie niniejszej informacji poufnej do publicznej wiadomości, podkreślono także.

"Emitent nie może wykluczyć, iż w przyszłości wyniki kontroli, przy niekorzystnym dla spółki rozstrzygnięciu, mogą mieć wpływ na wyniki emitenta. Emitent będzie informować na bieżąco o dalszych istotnych działaniach podejmowanych w niniejszej sprawie zgodnie z obowiązującymi przepisami" - czytamy dalej.

Grupa Idea Bank specjalizuje się w usługach bankowych i finansowych dla mikro, małych i średnich firm. Akcje Idea Banku są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2015 r. Aktywa razem banku wyniosły 17,32 mld zł na koniec 2019 r.