"Wynik finansowy netto na koniec sierpnia 2020 r. wyniósł 5,6 mld zł i był niższy o 5 mld zł (-46,8 proc. r/r) od wyniku osiągniętego na koniec sierpnia 2019 r. Jednocześnie wynik miesięczny w sierpniu 2020 r. wyniósł 1,3 mld zł i był wyższy od wyniku z lipca 2020 r. o 0,2 mld zł" - czytamy w prezentacji KNF.

Na koniec sierpnia r. 20 banków (10 komercyjnych i 10 spółdzielczych) wykazało łączną stratę w wysokości 1,1 mld zł. Banki te miały ok. 10,1 proc. udział w aktywach sektora. Pozostałe banki w sektorze wykazały łącznie zysk w wysokości 6,6 mld zł, podano także.

W styczniu-sierpniu 2020 r. wynik z odsetek spadł o 2,2 proc. do 32,19 mld zł, zaś wynik z prowizji sięgnął 9,52 mld zł i był o 7,8 proc. wyższy w ujęciu rocznym.

Reklama

Wynik z działalności operacyjnej zmniejszył się o 39,1 proc. r/r do 8,79 mld zł.

Koszty działalności banków spadły o 1,4 proc. r/r do 23,6 mld zł w styczniu-sierpniu 2020 r.

W pozycji "utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości" (tj. odpisy) odnotowano wynik w wysokości 8,74 mld zł (wzrost o 36,4 proc. r/r).

Wskaźnik ROE na koniec sierpnia 2020 r. wyniósł 4,17 proc. (wobec 4,32 proc. miesiąc wcześniej i 6,48 proc. rok wcześniej), a ROA sięgnął 0,42 proc. (wobec odpowiednio: 0,43 proc. i 0,7 proc.), podano też w prezentacji.

Wskaźniki adekwatności kapitałowej sektora ukształtowały się w czerwcu 2020 r. na poziomie 19,92 proc. (TCR) i 17,9 proc. (T1). "Według stanu na koniec czerwca 2020 r. jeden bank komercyjny nie spełniał minimalnych wymogów regulacyjnych" - wskazano w prezentacji.

"Wolumen kredytów brutto w sektorze niefinansowym w skali miesiąca sierpnia zwiększył się o 2,2 mld zł, przy czym wzrost dotyczył głównie przedsiębiorstw (+1,5 mld zł)" - czytamy dalej.

Należności od sektora niefinansowego wzrosły o 0,12 proc. r/r do 1 146,1 mld zł na koniec sierpnia 2020 r. W przypadku gospodarstw domowych miały one wartość 762 mld zł (+1,85 proc. r/r), a przedsiębiorstw - 376,3 mld zł (+3,28 proc. r/r).

"Portfel kredytów mieszkaniowych brutto dla gospodarstw domowych zwiększył się w sierpniu 2020 r. o 1,1 mld zł (o +0,2 proc. m/m i +5,8 proc. r/r); wolumen kredytów mieszkaniowych złotowych zwiększył się w miesiącu o 2,0 mld zł (+0,6 proc. m/m i 10,7 proc. r/r). Udział kredytów złotowych w kredytach mieszkaniowych dla gospodarstw domowych na koniec sierpnia br. wynosił 73,7 proc." - napisano w prezentacji.

Portfel kredytów konsumpcyjnych brutto, wzrósł w sierpniu o 0,7 mld zł (+0,4 proc. m/m i -2,6 proc. r/r), w poprzednim miesiącu wzrost wartości portfela o 0,7 mld zł. Portfel (brutto) kredytów operacyjnych przedsiębiorstw niefinansowych w sierpniu br. zwiększył się o 0,8 mld zł (+0,6 proc. m/m i -10,9 proc. r/r), w poprzednim miesiącu spadek o 5,1 mld zł.

Portfel (brutto) kredytów inwestycyjnych przedsiębiorstw niefinansowych w sierpniu br. zwiększył się o 0,4 mld zł (+0,3 proc. m/m i +4,1 proc. r/r), w lipcu 2020 r. spadek o 1,6 mld zł, podano także.

"Wartość depozytów sektora niefinansowego (razem z depozytami zablokowanymi) w sierpniu 2020 r. zwiększyła się o 1,2 mld zł do 1 392,8 mld zł (+0,1 proc. m/m i +14,8 proc. r/r). W strukturze depozytów sektora niefinansowego dominują gospodarstwa domowe (70,6 proc.) oraz depozyty w PLN (86,1 proc.)" - czytamy dalej.