PHN miał 12,6 mln zł zysku netto, 19,9 mln zł zysku EBIT w I kw. 2019 r.Warszawa, 23.05.2019 (ISBnews) - Polski Holding Nieruchomości (PHN) odnotował 12,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 12,6 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 19,9 mln zł wobec 17,1 mln zł zysku rok wcześniej. W pierwszym kwartale 2019 r. EBITDA grupy kapitałowej PHN wzrosła o 15,5% r/r do 20,1 mln zł, podano w raporcie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 41,6 mln zł w I kw. 2019 r. wobec 38,6 mln zł rok wcześniej.

"W pierwszym kwartale tego roku osiągnęliśmy bardzo dobre i rosnące wyniki finansowe. Jest to potwierdzeniem, że jako grupa kapitałowa wykazujemy oczekiwaną dynamikę wzrostu i mamy dalszy potencjał rozwoju, który będzie przez nas kontynuowany w kolejnych kwartałach" - powiedział prezes Marcin Mazurek, cytowany w komunikacie.

"Na dzień 31 marca 2019 roku portfel nieruchomości grupy obejmował 139 wydzielonych biznesowo nieruchomości o wartości godziwej 2 540,7 mln zł, które w sprawozdaniu finansowym zostały ujęte jako aktywa. Portfel obejmował 14 nieruchomości o wartości godziwej 146,4 mln zł dotkniętych wadami prawnymi, jednak z wysokim potencjałem na ich pozytywne rozstrzygnięcie. Portfel nieruchomości nie uwzględniał wartości gruntów, na których grupa realizuje wspólnie z partnerem zewnętrznym przedsięwzięcie logistyczne (wartość udziałów grupy w spółce współzależnej na dzień 31 marca 2019 roku wynosiła 13,9 mln zł). Ponadto grupa dysponowała 16 nieruchomościami dotkniętymi wadami prawnymi, z potencjałem na ich pozytywne rozstrzygnięcie niewystarczającym, by nieruchomości te zostały ujęte w sprawozdaniu finansowym jako składniki aktywów. Wartość godziwa tych nieruchomości przy założeniu braku wad prawnych wyniosłaby 103,7 mln zł - wymieniono w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2019 r. wyniósł 11,6 mln zł wobec 5,6 mln zł zysku rok wcześniej.

Polski Holding Nieruchomości (PHN) jest jednym z największych w Polsce podmiotów w sektorze nieruchomości komercyjnych pod względem wartości portfela. Od 2013 r. PHN jest notowany na GPW.

(ISBnews)