Akcjonariusze Boryszewa zdecydują 25 VI o niewypłacaniu dywidendyWarszawa, 29.05.2019 (ISBnews) - Zwyczajne walne zgromadzenie Boryszewa, zwołane na 25 czerwca br., zdecyduje o przeznaczeniu zysku netto za 2018 r. w kwocie 44,72 mln zł na zasilenie kapitału - zyski zatrzymane, wynika z projektów na walne.

Boryszew odnotował 144,52 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w 2018 r. wobec 201,6 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 71,35 mln zł wobec 173,01 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2018 r. wyniósł 44,72 mln zł wobec 84,5 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Boryszew jest jedną z największych grup przemysłowych w Polsce, specjalizującą się w produkcji komponentów do samochodów, przetwórstwie metali nieżelaznych oraz chemii przemysłowej. Zatrudnia ok. 10 tys. pracowników w ponad 30 zakładach zlokalizowanych w 14 krajach, na 4 kontynentach. Boryszew jest notowany na GPW od 1996 r.

(ISBnews)