Zysk operacyjny wyniósł 28,44 mln zł wobec 34,93 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 405,12 mln zł w II kw. 2021 r. wobec 294,93 mln zł rok wcześniej.

W I-II kw. 2021 r. spółka miała 39,79 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 31,9 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 723,08 mln zł w porównaniu z 559,95 mln zł rok wcześniej.

Istotny wpływ na kształtowanie się wyniku netto grupy ma wynik na działalności finansowej, w tym wycena otwartych pozycji wyrażonych w walutach obcych (rozrachunki handlowe oraz otrzymane i udzielone kredyty i pożyczki) oraz koszty odsetek. Dodatnie saldo z tytułu różnic kursowych wyniosło 1,7 mln zł, wobec ujemnego salda 5 mln zł za pierwsze półrocze roku 2020, wyjaśniono.

Wynik EBITDA w I poł. br. wyniósł 69,79 mln zł wobec 62,63 mln zł rok wcześniej.

"W I półroczu 2021 roku skonsolidowane przychody z umów z klientami grupy wyniosły 787,7 mln zł i były o 30,8% (tj. o 185,5 mln zł) wyższe od przychodów osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego. Wzrost przychodów z umów z klientami w stosunku do okresu porównawczego spowodowany jest głównie faktem, iż w okresie pierwszych 6 miesięcy 2020 miały miejsce ograniczenia w działalności gospodarczej kontrahentów w miesiącach kwiecień-maj. Ograniczenia te wynikały przede wszystkim z sytuacji związanej z COVID-19. Ponadto, wzrost przychodów z umów z klientami jest spowodowany wzrostem cen sprzedaży w wyniku inflacji surowców" - czytamy w raporcie.

W pierwszych sześciu miesiącach bieżącego roku grupa zanotowała bardzo dobre wyniki finansowe i pomimo trudności, które dotknęły większość gospodarek na całym świecie, kontynuowała wzrost na kluczowych rynkach. Niewielkie korekty dotyczyły jedynie dostosowania działalności w wybranych regionach i jeszcze większej koncentracji w zakresie ulepszania usług dla końcowych użytkowników. Większe przychody i zysk w dużej mierze były zasługą powrotu popytu, który po krótkim osłabieniu bardzo szybko odbudował się na rynku, a z czasem zaczął nawet wzrastać w relacji do poprzedzających miesięcy. Wiosną bieżącego roku na wszystkich rynkach stosunkowo duży popyt na chemię budowlaną zderzał się ze znaczącą fluktuacją kosztów, zwłaszcza zakupu surowców. Grupa Selena elastycznie reagowała na dynamiczne zmiany, dostosowując swoją strategię do poszczególnych lokalizacji, podkreślono w komunikacie.

"Z dużą satysfakcją oceniamy to, jak dobrze przepracowaliśmy okres gwałtownych zmian na rynku. Jeśli sytuacja pandemiczna nie pogorszy się znacząco w najbliższych miesiącach, będziemy oczekiwać dalszej równowagi na rynku cen surowców. To z kolei będzie sprzyjać wzmacnianiu naszej sprzedaży i pozycji na rynku" - powiedział prezes Jacek Michalak, cytowany w komunikacie.

Utrzymujący się wzrost cen surowców do produkcji głównych grup produktowych był istotnym czynnikiem, który wpłynął na rentowność brutto sprzedaży. W pierwszej połowie roku wyniosła ona 29% i była niższa o 4,7 pkt proc. r/r niż wynik z tego samego okresu w 2020 roku. Duże znaczenie dla marżowości Grupy Selena miał efekt skali, który pozwalał rekompensować lokalne wahania cenowe i większe zmiany na wybranych rynkach, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo finansowe i biznesowe całej Grupy. Choć marżowość w tym roku zmalała wskutek wzrostu cen surowców, to jednocześnie masa marży wzrosła, wyjaśniono.

Selena FM podkreśliła, że niezwykle ważnym obszarem rozwoju grupy niezmiennie pozostaje zrównoważone budownictwo. W pierwszym półroczu br. grupa kontynuowała prace nad rozwojem produktów przyjaznych dla środowiska, odpowiadając w ten sposób zarówno na zmiany legislacyjne, jak i rosnące zapotrzebowanie rynku.

"Intensywnie pracujemy nad kolejnymi projektami, które wpisują się w zrównoważone budownictwo i wiążemy duże nadzieje z produkcją, którą już mamy, tj. uszczelniaczami czy produktami do ocieplania budynków. Należymy dziś do ścisłej globalnej czołówki w zakresie tworzenia nowoczesnej chemii budowlanej, a w niektórych segmentach oferujemy technologie unikatowe. Naszym celem jest utrzymanie tej pozycji w najbliższych latach" - dodał wiceprezes ds. marketingu i strategii Christian Doelle.

Grupa Selena FM w I półroczu 2021 roku przeznaczyła na inwestycje 15,6 mln zł. Podobnie jak rok wcześniej, prowadziła niezbędne inwestycje rozwojowe, głównie o charakterze modernizacyjnym w większości zakładów produkcyjnych, w tym robotyzację procesów paletyzacji, podano również.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-II kw. 2021 r. wyniósł 24,67 mln zł wobec 26,03 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Selena FM to globalny producent i dystrybutor chemii budowlanej. Główne marki to Tytan, Artelit oraz hiszpańska Quilosa. Jest jednym z trzech największych światowych producentów piany poliuretanowej używanej do montażu okien i drzwi. Zakłady produkcyjne Seleny są zlokalizowane w Polsce, Brazylii, Korei, Chinach, Rumunii, Turcji oraz w Hiszpanii. W 2008 r. spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,38 mld zł w 2020 r.

(ISBnews)