"Zwyczajne walne zgromadzenie Ferrum, po zapoznaniu się z wnioskiem zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok 2021 w wysokości 4 215 512,59 zł i jego pozytywną oceną wydaną przez radę nadzorczą, postanawia podzielić zysk netto spółki wypracowany w roku obrotowym 2021 w następujący sposób: 1) kwotę 337 241,01 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki [...], 2) kwotę 3 878 271,58 zł przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych" - czytamy w komunikacie.

Ponadto walne zdecydowało dalszym istnieniu spółki. Bilans spółki za rok 2021 wykazuje łączne straty za lata poprzednie przewyższające sumę kapitału zapasowego i kapitału rezerwowego oraz jedną trzecią kapitału zakładowego spółki.

Grupa kapitałowa Ferrum specjalizuje się w produkcji rur do przesyłu mediów. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 1997 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Ferrum sięgnęły 605 mln zł w 2021 r.

(ISBnews)