"Wysokość środków przeznaczona na sfinansowanie programu skupu nie będzie większa niż 46 350 000,00 zł. Cena minimalna, za którą spółka będzie nabywać własne akcje wyniesie 1 zł za jedną akcję (równa wartości nominalnej akcji). Cena maksymalna za akcje nabywane na rynku regulowanym wyniesie 450 zł za jedną akcję, przy czym zgodnie z art. 362 § 2 ksh łączna wartość nominalna nabytych akcji nie może przekroczyć 20% kapitału zakładowego spółki" - czytamy w komunikacie.

Neuca podała, że w ramach realizacji programu może nabyć akcje stanowiące łącznie nie więcej niż 5% kapitału zakładowego w wysokości ustalonej na ostatni dzień programu skupu, do czasu wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel z kapitału rezerwowego.

Celem programu skupu akcji jest umorzenie skupionych akcji i obniżenie kapitału zakładowego spółki.

Na początku listopada akcjonariusze Neuki upoważnili zarząd do skupu do 103 tys. akcji własnych w terminie do 31 grudnia 2016 za kwotę łączną nie wyższą niż 46,35 mln zł.

Grupa Neuca jest liderem rynku hurtowej sprzedaży leków. Udział grupy kapitałowej w rynku hurtu aptecznego w I półroczu 2015 roku wyniósł średnio 29,2%.