• wynik działalności operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych,
  • wynik operacji finansowych,
  • wynik operacji nadzwyczajnych,
  • obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego i płatności z nim związanych.

Wynik finansowy netto (zysk lub stratę) otrzymuje się po pomniejszeniu wyniku finansowego brutto o obowiązkowe obciążenia.

Zobacz też: