statystyki

Inne

Jednostki budżetowe

wróć do działu: Inne »

Jednostki budżetowejednostki organizacyjne sektora finansów publicznych nieposiadające osobowości prawnej, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadzają na rachunek odpowiednio dochodów budżetu państwa albo budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Prawo dla specjalisty