statystyki

Inne

Główny Urząd Statystyczny

wróć do działu: Inne »

Główny Urząd Statystyczny – jest centralnym organem administracji państwowej podlegającym Prezesowi Rady Ministrów. GUS zajmuje się zbieraniem i opracowaniem informacji statystycznych na temat większości dziedzin życia publicznego jak również niektórych stron życia prywatnego obywateli. Dane publikowane są wyłącznie w formie zagregowanej, dzięki czemu identyfikacja poszczególnych respondentów staje się niemożliwa.

GUS działa w oparciu o ustawę o statystyce publicznej oraz ogłaszany corocznie Program Badań Statystycznych.

Na czele Głównego Urzędu Statystycznego stoi Prezes, któremu podlega 16 urzędów statystycznych znajdujących się w miastach wojewódzkich. Prezes GUS wybierany jest na 5-letnią kadencję i sprawuje tę funkcję w randze ministra podlegającego Prezesowi Rady Ministrów. Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów spośród osób należących do Państwowego Zasobu Kadrowego.

Prezes GUS prowadzi centralne rejestry takie jak np:

  • Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON)
  • Krajowy Rejestr Urzędowy Podziału Terytorialnego Kraju (TERYT).

Prawo dla specjalisty