"Zarząd Tell S.A. informuje, że zamierza przedstawić radzie nadzorczej, a następnie zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy propozycję przeznaczenia zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za 2014 r. w kwocie 5 533 338,44 zł
- na wypłatę dywidendy w kwocie 0,60 zł na jedną akcję spółki,
- na kapitał zapasowy w kwocie pozostałej po wypłacie dywidendy, czytamy w komunikacie.

Zarząd proponuje jako dzień dywidendy wskazać 23 września 2015 roku, a jako dzień wypłaty dywidendy - 6 listopada 2015 roku, podano także.

Z zysku za 2013 rok spółka przeznaczyła na dywidendę 5,11 mln zł tj. 1 zł na akcję. 

Tell odnotował 6,03 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 8,57 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2014 r. wyniósł 5,53 mln zł wobec 9,80 mln zł zysku rok wcześniej.

Tell to największa w Polsce sieć salonów sprzedaży oferująca telefony komórkowe i usługi Orange. Spółka jest notowana na GPW od 2005 r.