"Kierując się celami określonymi przez Radę Polityki Pieniężnej, Narodowy Bank Polski planuje przeprowadzić w grudniu 2020 r. następujące rodzaje operacji otwartego rynku:

Operacje podstawowe, w postaci emisji bonów pieniężnych NBP, rozliczane w terminie T+0, zostaną przeprowadzone w dniach:

4 grudnia 2020 r., z 7-dniowym okresem zapadalności,

11 grudnia 2020 r., z 7-dniowym okresem zapadalności,

Reklama

18 grudnia 2020 r., z 6-dniowym okresem zapadalności,

24 grudnia 2020 r., z 7-dniowym okresem zapadalności,

31 grudnia 2020 r., z 8-dniowym okresem zapadalności.

Operacja strukturalna polegająca na skupie dłużnych papierów wartościowych zostanie przeprowadzona w dniu 16 grudnia 2020 r. z rozliczeniem w dniu 18 grudnia 2020 r. (tj. z terminem T+2).

Na przetargu NBP przyjmie oferty po cenach zgłoszonych przez uczestników przetargu. NBP zastrzega możliwość odrzucenia części bądź całości zgłoszonych przez banki ofert.

Zasilające w płynność, operacje dostrajające typu repo zostaną przeprowadzone w przypadku uznania przez NBP, iż na rynku międzybankowym występują warunki wymagające skorzystania z tych instrumentów polityki pieniężnej. Okresy zapadalności tego rodzaju operacji zostaną dostosowane do występujących warunków rynkowych" - czytamy w komunikacie.

Operacje dostrajające i strukturalne przeprowadzane będą z bankami posiadającymi dostęp do operacji podstawowych.

W uzasadnionych przypadkach, wynikających z oceny bieżącej sytuacji rynkowej, NBP może dokonać zmian w powyższym harmonogramie, zaznaczono także.

Do końca grudnia 2020 r. NBP przedstawi harmonogram operacji otwartego rynku planowanych do przeprowadzenia w styczniu 2021 r., zapowiedział także bank centralny.