"Wszystkie składowe wskaźnika uzyskały wartości niższe niż przed miesiącem. Największe spadki odnotowano dla ocen obecnej możliwości dokonywania ważnych zakupów oraz przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju (spadki odpowiednio o 8 pkt proc. i 7,2 pkt proc.). Dla pozostałych składowych wskaźnika spadki kształtowały się następująco: 4,7 pkt proc. dla oceny przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego, 2,9 pkt proc. dla oceny obecnej sytuacji ekonomicznej kraju oraz 0,9 pkt proc. dla oceny obecnej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego" - czytamy w komunikacie.

W odniesieniu do października 2020 r. obecna wartość BWUK jest wyższa o 2,2 pkt proc.

Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK), syntetycznie opisujący oczekiwane w najbliższych miesiącach tendencje konsumpcji indywidualnej, spadł o 6,4 pkt proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca i ukształtował się na poziomie -14,5.

"Na spadek wartości wskaźnika wpłynęły wszystkie jego składniki. Największy spadek odnoto wano dla oceny możliwości przyszłego oszczędzania pieniędzy (o 10,4 pkt proc.). Dla pozostałych składowych wskaźnika spadki kształtowały się następująco: 7,2 pkt proc dla oceny przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju, 4,7 pkt proc. dla oceny przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego oraz 3,1 dla oceny przyszłego poziomu bezrobocia" - czytamy dalej.

W październiku br. WWUK osiągnął wartość o 4,7 pkt proc. wyższą niż w analogicznym miesiącu 2020 r.

Dla 76,4% respondentów obecna sytuacja epidemiologiczna miała wpływ na odpowiedzi dotyczące koniunktury konsumenckiej (odpowiedzi na pytania dodatkowe w związku z zagrożeniem koronawirusem COVID-19 zamieszczone zostały w załączniku), podano również.

"Spośród osób pracujących (60,8% respondentów), zdecydowaną obawę utraty pracy lub za przestania prowadzenia własnej działalności odczuwa 3,2% respondentów. W przypadku wariantów odpowiedzi 'możliwe' i 'raczej nie' odsetek odpowiedzi wynosił odpowiednio 15,1% oraz 41%. Odsetek osób pracujących, które nie mają obaw, wyniósł 38,2%. Niewielka liczba respondentów pracujących (2,5%) nie miała zdania" - czytamy dalej.

Obydwa wskaźniki ufności konsumenckiej mogą przyjmować wartości od -100 do +100. Wartość dodatnia oznacza przewagę liczebną konsumentów nastawionych optymistycznie nad konsumentami nastawionymi pesymistycznie, natomiast wartość ujemna oznacza przewagę liczebną konsumentów nastawionych pesymistycznie nad konsumentami nastawionymi optymistycznie.

W tym miesiącu przeprowadzono 1 053 wywiadów metodą wywiadu telefonicznego w okresie 4-13 października 2021 r.

(ISBnews)