Polscy inwestorzy wycofywali środki głównie z funduszy Ameryki Łacińskiej oraz z funduszy o charakterze surowcowym. Na kolejnym miejscu pod względem wartości odpływu znalazły się fundusze azjatyckie z wyłączeniem Japonii. Wysoki odpływ wykazały także fundusze Nowej Europy, głównie te, gdzie rynek rosyjski posiadał dominujący udział w portfelu.

Aktywa w funduszach zagranicznych na koniec miesiąca osiągnęły poziom 2,09 mld złotych. Jest to najniższy poziom od czasu, kiedy zaczęliśmy monitorować ten segment rynku - podają Analizy Online.

Wrześniowy spadek aktywów jest, jak dotychczas, największym miesięcznym spadkiem zarówno w ujęciu wartościowym jak i w ujęciu procentowym. W stosunku do sierpnia aktywa spadły o 17,2 proc., natomiast spadek liczony od końca grudnia ubiegłego roku, w którym fundusze zagraniczne zgromadziły najwięcej środków, wynosi już 33,5 proc.

Odpływ środków tylko częściowo wpłynął na zmniejszenie wszystkich aktywów we wrześniu. Według naszych szacunków ujemne saldo wpłat i umorzeń wyniosło mniej więcej 95 mln złotych - napisano w raporcie . Zatem zdecydowanie większy wpływ na poziom aktywów miała dekoniunktura, jaka we wrześniu panowała na rynkach akcji, w tym w segmencie akcji surowcowych. W ślad za spadkami na rynku ropy, która spadła we wrześniu o 14 proc.

Wraz ze spadkami przeobrażeniu uległa struktura aktywów instytucji zagranicznych. Zmalał udział funduszyakcyjnych oraz funduszy akcji sektorowych, co miało związek i ze spadkami indeksów i z umorzeniami. Spora wartość konwersji doprowadziła do wzrostu udziału funduszy o charakterze dłużnym. Od początku rokunajwiększy wzrost aktywów wykazuje grupa funduszy pieniężnych i ochrony kapitału, której aktywa wzrosły wtym czasie o 117 mln złotych.

To wyraźny dowód na to, że część inwestorów poszukuje głównie ochrony kapitału. Największy spadek aktywów w ujęciu wartościowym od początku roku wykazuje grupa funduszy akcyjnych, której aktywa w tym czasie spadły o ponad 900 mln złotych. Fundusze akcji sektorowych dysponują środkami mniejszymi o 38 proc. niż w rekordowym pod tym względem maju.

Wszystkie monitorowane przez nas podmioty wykazały spadek wartości aktywów, przy czym najmniejszy spadek wyniósł 5 proc., a największy 22 proc. Zaprezentowane w raporcie aktywa napłynęły do instytucji zagranicznych poprzez dystrybucję tytułówuczestnictwa na podstawie notyfikacji Komisji Nadzoru Finansowego jak i w wyniku sprzedaży poprzezUbezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe. Zgromadzone dane zostały zagregowane dla prawie 300 funduszy.

AL