W sprawozdaniu przyjętym w czwartek 570 głosami za, przy 61 głosach przeciw i 40 wstrzymujących się, Parlament Europejski nakreśla sześć filarów, na których UE powinna zbudować nową strategię współpracy z Chinami: współpracę w zakresie globalnych wyzwań, zaangażowanie w przestrzeganie norm międzynarodowych, identyfikowanie zagrożeń i słabych punktów, budowanie partnerstwa, wspieranie autonomii strategicznej oraz obrona europejskich interesów i wartości.

W tekście proponuje się kontynuację współpracy UE-Chiny w zakresie szeregu globalnych wyzwań, takich jak prawa człowieka, zmiana klimatu, rozbrojenie jądrowe, walka z globalnymi kryzysami zdrowotnymi oraz reforma organizacji wielostronnych.

Reklama

Posłowie wzywają również UE do współpracy z Chinami w celu poprawy reakcji na choroby zakaźne, które mogą przekształcić się w epidemie lub pandemie, na przykład poprzez mapowanie ryzyka i systemy wczesnego ostrzegania. Proszą Chiny o umożliwienie przeprowadzenia niezależnego dochodzenia w sprawie pochodzenia i rozprzestrzeniania się Covid-19.

Parlament podkreśla strategiczne znaczenie stosunków UE-Chiny, ale wyjaśnia, że proces ratyfikacji kompleksowej umowy w sprawie inwestycji (CAI) nie może się rozpocząć, dopóki Chiny nie zniosą sankcji wobec posłów do PE i instytucji UE.

Członkowie ponawiają również swój apel do Komisji i Rady o postępy w sprawie umowy inwestycyjnej UE z Tajwanem.

Potępiając systemowe łamanie praw człowieka w Chinach, posłowie wzywają do regularnego dialogu UE-Chiny na temat praw człowieka. Dyskusje powinny obejmować przypadki łamania praw człowieka w Sinciangu, Mongolii Wewnętrznej, Tybecie i Hongkongu.

Ponadto Parlament wyraża ubolewanie z powodu chińskiego przymusu wobec europejskich firm, które zerwały powiązania łańcucha dostaw z Sinciangiem w związku z obawami dotyczącymi pracy przymusowej w regionie. Wzywa UE do wspierania tych firm i dopilnowania, by obecne prawodawstwo UE skutecznie zabraniało firmom zaangażowanym w nadużycia w Sinciangu prowadzenia działalności w UE.

Posłowie podkreślają potrzebę opracowania globalnych standardów dla technologii nowej generacji, takich jak sieci 5G i 6G. Podkreślają jednocześnie, że firmy, które nie spełniają standardów bezpieczeństwa, muszą zostać wykluczone z rynku. W sprawozdaniu na koniec zwracają się o przyznanie Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych mandatu i niezbędnych zasobów, aby zająć się chińskimi operacjami dezinformacyjnymi, w tym utworzeniem specjalnej grupy zadaniowej ds. Dalekiego Wschodu StratCom.

„W kontaktach z Chinami nie możemy być naiwni. Choć Chiny są ważnym partnerem handlowym, są także systemowym rywalem, który stanowi wyzwanie dla naszego stylu życia i liberalnego porządku światowego. Zyski gospodarcze nie powinny nas zaślepić jeśli chodzi o ambitny program polityczny Komunistycznej Partii Chin, jej coraz bardziej asertywną politykę zagraniczną i represje w Sinciangu i Hongkongu. Musimy bronić naszych wartości i interesów, zdobywając europejską autonomię strategiczną w obszarach takich jak handel, technologie cyfrowe oraz bezpieczeństwo i obrona” – powiedziała po głosowaniu sprawozdawczyni Hilde Vautmans z parlamentarnej grupy Renew Europe.