"Chodzi m.in. o przeniesienie obowiązków administracyjnych na instytucje finansowe, które obsługują PPE. Wprowadzone zostaną również korzystne zmiany dotyczące warunków uczestnictwa w programie. To m.in. zniesienie fakultatywnego zakazu wnoszenia składki dodatkowej" – czytamy w komunikacie.

Projekt ustawy zakłada także nowe rozwiązania dotyczące indywidualnych kont emerytalnych oraz indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego. Jednym z nowych rozwiązań będzie ułatwienie dotyczące umów – zostanie umożliwione ich zawarcie w postaci elektronicznej.

Najistotniejsze rozwiązania dotyczące pracowniczych programów emerytalnych, zawarte w projekcie:

Reklama

- wprowadzono przepisy dotyczące przenoszenia środków zgromadzonych w PPE przez dotychczasową instytucję zarządzającą do nowego zarządzającego;

- uatrakcyjniono warunki uczestnictwa w PPE, jeśli chodzi o wnoszenie przez uczestnika składki dodatkowej (dobrowolnej);

- zniesiono fakultatywny zakaz wnoszenia składki dodatkowej, jak również dopuszczono finansowanie tej składki również z innych źródeł niż wynagrodzenie uczestnika PPE;

- wprowadzono ułatwienia dla pracodawców w prowadzeniu pracowniczych programów emerytalnych;

- zniesiono najbardziej uciążliwe obowiązki administracyjne obciążające pracodawców. Realizacja tych obowiązków będzie spoczywać na instytucjach finansowych obsługujących PPE;

- wobec zmniejszenia obowiązków administracyjnych dla pracodawców, wprowadzono obowiązek przekazania Polskiemu Funduszowi Rozwoju (PFR) jedynie oświadczenia dotyczącego liczby zatrudnionych uczestników PPE oraz liczby pracowników zatrudnionych (dwukrotnie w ciągu roku); PFR będzie przekazywał te informacje do Komisji Nadzoru Finansowego.

- ułatwiono pracodawcom, którzy prowadzą PPE, czasowe zawieszenie bądź ograniczenie wydatkowania środków na PPE w związku z trudną sytuacją finansową;

- zmieniono przepisy, które określają zasady zawieszania składki podstawowej i ograniczania jej wysokości;

- regulowano maksymalny termin jednostronnego ograniczenia składki podstawowej przez pracodawcę (w okresie obejmującym 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych łączny okres jednostronnego ograniczenia nie może przekroczyć 6 miesięcy).;

- po okresie zawieszenia bądź ograniczenia składki podstawowej, pracodawca nie będzie musiał wpłacać kwoty składki, która nie została odprowadzona w związku z ograniczeniem albo zawieszeniem składki podstawowej;

- skrócono z 12 do 3 miesięcy okres wypowiedzenia w przypadku podjęcia przez pracodawcę jednostronnej decyzji o likwidacji PPE.

Najistotniejsze rozwiązania dotyczące IKE i IKZE, zawarte w projekcie:

- ułatwiono zawarcie umowy o prowadzenie IKE i IKZE przez umożliwienie jej zawarcia w postaci elektronicznej.

- dostosowano przepisy, które regulują limit wpłat na IKZE dokonywanych przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

Pracownicze programy emerytalne stanowią grupową formę gromadzenia oszczędności emerytalnych organizowaną pod patronatem pracodawców. Z danych Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wynika, że na 31 grudnia 2020 r. 2 370 pracodawców prowadziło PPE, którymi zarządzało 30 instytucji finansowych. W PPE uczestniczyło wówczas 631 761 osób, a łączna wartość aktywów zgromadzonych w PPE wynosiła ok. 17 mld zł.