Dochody budżetowe w dziale gospodarka zostały zaplanowane na ponad 46 mln zł, a wydatki na ponad 996 mln zł. Na realizację projektów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczono 33 mln zł. Wydatki krajowe wyniosą w 2024 roku ponad 7 milionów zł.

PARP spodziewa się straty

Plan finansowy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, to przychody wynoszące ponad 372 mln zł. Źródłem dochodów będą dotacje z budżetu państwa w kwocie ponad 260 mln zł, przeznaczone na realizację zadań agencji oraz na pokrycie kosztów jej utrzymania, z tego 167 mln zł na realizacje środków z wykorzystaniem środków unijnych. Pozostałe dochody to około 90 mln zł. Koszty ujęte w planie wynoszą ponad 387 mln zł. Agencja planuje wykazać stratę w wysokości 15 mln zł.

Reklama

A jak poszczególne urzędy?

Urząd Zamówień Publicznych, planuje dochody w wysokości ponad 24 mln zł. Składają się na nią dochody z wpisów od pozostałych postępowań odwoławczych 24 mln zł oraz kary pieniężne w wysokości 90 tys. zł. Planowane wydatki to ponad 50 mln zł.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów planuje dochody w wysokości ponad 178 mln zł. Najwyższy udział w dochodach stanowią kary pieniężne. Wydatki zostały zaplanowane w wysokości ponad 173 mln złotych.

Dla Polskiego Komitetu Normalizacyjnego zaplanowano dochody budżetowe w wysokości ponad 13 mln zł. Będą to głównie dochody z tytułu sprzedaży norm oraz sprzedaży usług abonamentowych. Wydatki budżetowe mają wynosić ponad 46 mln zł.

W budżecie wojewodów w zakresie handlu zaplanowano dochody w wysokości ponad 3 mln zł. Będą to głównie wpływy z grzywien i mandatów. Wydatki związane z działalnością i funkcjonowaniem 16 wojewódzkich inspektoratów inspekcji handlowej zaplanowano w wysokości ponad 114 mln zł.

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt ustawy budżetowej w swoim zakresie. (PAP)