W Ocenie Skutków Regulacji wskazano, że obowiązujące przepisy nakładają na podmioty nadzorowane przez Komisję Nadzoru Finansowego szereg obowiązków informacyjnych i sprawozdawczych; określają również terminy sporządzenia poszczególnych danych lub dokumentów oraz ich przekazania organowi nadzoru. W przypadku niedopełnienia tych obowiązków przewidziane są sankcje administracyjne.

Wydłużone terminy mają przyczynić się do wsparcia podmiotów w wypełnianiu obowiązków informacyjnych i sprawozdawczych wynikających z właściwych ustaw przez dostosowanie terminów ich wykonania do szczególnych okoliczności i warunków funkcjonowania związanych z ogłoszeniem stanu epidemicznego lub epidemii.

Rozporządzenie określa m.in. inne terminy sporządzenia, rozpatrzenia, zatwierdzenia, ujawniania i przedstawiania sprawozdań, a także przekazania lub dostarczania danych, informacji, sprawozdań, raportów, wyników przeprowadzonej weryfikacji.

"Wypełnianie tych obowiązków informacyjnych może być szczególnie utrudnione w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, tym bardziej, że niektóre sprawozdania muszą być wcześniej zaopiniowane przez biegłych rewidentów. W związku z tym istnieje konieczność określenia innych terminów przekazania przez podmioty nadzorowane poszczególnych danych lub dokumentów" - dodano.

Przedłuża się terminy m.in. określone w następujących ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, ustawie o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, ustawie o obrocie instrumentami finansowymi, czy ustawie o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych.

>>> Czytaj również: Banki tną oprocentowanie lokat. To coraz gorsza tarcza przed inflacją