Stopa procentowa podstawowych operacji refinansujących oraz stopy kredytu w banku centralnym i depozytu w banku centralnym pozostały na niezmienionym poziomie, odpowiednio: 0%, 0,25% oraz -0,5%. EBC podtrzymał też, że zaprzestanie zakupów aktywów netto w ramach PEPP z końcem marca 2022 r. Zapowiedziano też, że w II kw. 2022 miesięczna kwota zakupów netto w ramach programu skupu aktywów (APP) będzie wynosić 40 mld euro, a w III kw. - 30 mld euro.

Analitycy oczekiwali pozostawienia stóp procentowych bez zmian.

"Stopa procentowa podstawowych operacji refinansujących oraz stopy kredytu i depozytu w banku centralnym pozostaną na niezmienionym poziomie, odpowiednio: 0,00%, 0,25% oraz -0,50%. Żeby wesprzeć swój symetryczny 2-procentowy cel inflacyjny i zgodnie ze strategią polityki pieniężnej, Rada Prezesów przewiduje, że podstawowe stopy procentowe EBC pozostaną na obecnym lub niższym poziomie, aż Rada stwierdzi, że inflacja osiąga 2% znacznie przed końcem horyzontu projekcji i pozostaje na tym poziomie przez pozostałą część horyzontu projekcji, oraz oceni dotychczasowy postęp inflacji bazowej jako wystarczający, żeby uznać go za spójny ze stabilizacją inflacji na poziomie 2% w średnim okresie. Może to również oznaczać, że będzie przejściowy okres, podczas którego inflacja znajdzie się umiarkowanie powyżej celu" - czytamy w komunikacie.

Rada Prezesów w I kw. 2022 prowadzi zakupy netto aktywów w ramach nadzwyczajnego programu zakupów w czasie pandemii (PEPP) w niższym tempie niż w poprzednim kwartale. Rada zakończy zakupy netto aktywów w ramach programu PEPP z końcem marca 2022.

Reklama

"Rada Prezesów zamierza reinwestować spłaty kapitału z tytułu zapadających papierów wartościowych nabytych w ramach programu PEPP co najmniej do końca 2024. W każdym razie wygaszanie w przyszłości portfela PEPP będzie się odbywać w sposób kontrolowany, żeby nie zaburzać odpowiedniego nastawienia polityki pieniężnej" - czytamy dalej.

Zakupy netto w ramach programu PEPP będzie można wznowić, jeżeli okaże się to konieczne, żeby przeciwdziałać negatywnemu wpływowi szoków związanych z pandemią, zaznaczono.

"Zgodnie ze stopniowym zmniejszaniem skali zakupów aktywów, o którym zadecydowano w grudniu 2021, i żeby zapewnić, by nastawienie polityki pieniężnej pozostało spójne ze stabilizacją inflacji w średnim okresie na poziomie przyjętym przez Radę Prezesów jako docelowy, w drugim kwartale 2022 miesięczna kwota zakupów netto w ramach programu APP będzie wynosić 40 mld euro, a w trzecim kwartale 30 mld euro. Począwszy od października Rada Prezesów będzie prowadzić zakupy netto aktywów w ramach programu APP na kwotę 20 mld euro miesięcznie tak długo, jak będzie to konieczne do wzmocnienia łagodzącego oddziaływania podstawowych stóp procentowych EBC. Rada przewiduje, że zakupy netto zakończą się krótko przed tym, jak zacznie podnosić te stopy" - napisano też w komunikacie.

Rada Prezesów zamierza także nadal reinwestować w całości spłaty kapitału z tytułu zapadających papierów wartościowych nabytych w ramach programu APP jeszcze przez dłuższy czas po tym, jak zacznie podnosić podstawowe stopy procentowe EBC, i w każdym razie tak długo, jak będzie to konieczne do utrzymania korzystnych warunków płynnościowych i zdecydowanie łagodnej polityki pieniężnej, dodano.

Jak zapowiedziano, Rada Prezesów będzie nadal monitorować warunki finansowania banków i pilnować, żeby upływanie terminów zapadalności operacji z trzeciej serii ukierunkowanych dłuższych operacji refinansujących (TLTRO III) nie zakłócało płynnej transmisji polityki pieniężnej.

"Jednocześnie Rada Prezesów będzie regularnie oceniać, jak ukierunkowane operacje pożyczkowe przyczyniają się do nastawienia polityki pieniężnej. Zgodnie z zapowiedziami Rada oczekuje, że specjalne warunki mające zastosowanie do TLTRO III przestaną obowiązywać w czerwcu bieżącego roku. Oceni także odpowiednią kalibrację dwupoziomowego systemu oprocentowania rezerw, tak żeby polityka ujemnych stóp procentowych nie ograniczała zdolności banków do pełnienia funkcji pośrednika finansowego w sytuacji znacznego nadmiaru płynności" - napisano także w materiale.

(ISBnews)