Objęcie gruntu w użytkowanie wieczyste wymaga zawarcia umowy w formie aktu notarialnego oraz wpisu do księgi wieczystej. Właściciel, czyli oddający w użytkowanie pozostaje nadal pozostaje właścicielem gruntu i pobiera z tego tytułu opłatę roczną od użytkownika.

Poza opłatami rocznymi użytkownik wieczysty zobowiązany jest najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej zapłacić opłatę pierwszą (jednorazową), która według ustawy o gospodarce nieruchomościami stanowi równowartość 15 – 25 proc. ceny nieruchomości. Wartość tego ułamka ustala właściciel nieruchomości.

Według ustawy opłaty roczne wynoszą od 0,3 - 3% ceny nieruchomości, w zależności od określonego w umowie celu, na jaki nieruchomość gruntowa została oddana.

Przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami dopuszczają aktualizację opłat rocznych, nie częściej niż raz w roku, jeżeli ulegnie zmianie wartość nieruchomości.

Użytkownik wieczysty korzysta z nieruchomości na prawach zbliżonych do prawa własności. Prawo użytkowania wieczystego może być przez użytkownika sprzedane, obciążone, dziedziczone.

Użytkownikowi przysługuje także prawo do żądania, przed zakończeniem umowy, przedłużenia użytkowania wieczystego na kolejne okresy od 40 do 99 lat. Natomiast właściciel może odmówić wyłącznie w szczególnych wypadkach.

W przypadku, gdy użytkownik wieczysty korzysta z nieruchomości w sposób niezgodny z jej przeznaczeniem określonym w umowie, właściciel ma możliwość rozwiązania takiej umowy.

Zobacz też: