Budżet państwa uwzględnia przychody i rozchody następujących instytucji:

  • organów władzy publicznej, w tym organów administracji rządowej, organów kontroli i ochrony prawa;
  • sądów i trybunałów.

Budżet państwa uchwalany jest przez parlament, jako ustawa budżetowa na następny rok kalendarzowy. Ustawa budżetowa jest podstawą gospodarki finansowej państwa.