Z mocy prawa (art 3 ust. 1 ustawy o własności lokali ) właściciel lokalu wyodrębnionego jest jednocześnie współwłaścicielem nieruchomości wspólnej.

Wysokość udziału jest wyszczególniana w umowie sprzedaży lokalu (akcie notarialnym), w księgach wieczystych oraz w rejestrze gruntów jako udział we współwłasności gruntu.

Udział w nieruchomości wspólnej obliczamy:

lub

gdzie:

U, U% - udział w nieruchomości wspólnej (lub udział procentowy)

Pu - powierzchnia użytkowa lokalu.

Zobacz też: