W przypadku ubezpieczenia autocasco, zakład ubezpieczeń orzeka szkodę całkowitą, gdy całkowita wartość naprawy pojazdu jest większa niż określona w ogólnych warunkach ubezpieczenia wartość pojazdu w dniu szkody.

W przypadku ubezpieczenia OC, szkoda całkowita ma miejsce, gdy naprawa pojazdu nie jest możliwa lub pociąga za sobą nadmierne trudności lub koszty.

Po orzeczeniu szkody całkowitej zakład ubezpieczeń wypłaca poszkodowanemu określoną w polisie wartość pojazdu w dniu zaistnienia szkody.