W ogólnych warunkach ubezpieczenia zawarte są takie zapisy jak:

  • przedmiot i zakres ubezpieczenia,
  • sposób zawierania umów ubezpieczenia,
  • zakres i czas trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela,
  • prawa i obowiązki stron,
  • sposób ustalania wysokości szkód oraz wypłaty odszkodowań lub świadczeń.

Zapisy w OWU powinny być zatwierdzone przez władze nadzorcze zakładu ubezpieczeń i opracowane w sposób ścisły i jasny.

OWU powinny być zgodne z ogólnymi normami prawnymi, a przede wszystkim z ustawą ubezpieczeniową i odnośnymi przepisami kodeksu cywilnego.

Zobacz też: