FGŚP powołany został na podstawie ustawy z dnia 29 grudnia 1993 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. Jest jednostką organizacyjną posiadającą osobowość prawną. Do podstawowych zadań funduszu należy:

 • dokonywanie wypłaty świadczeń należnych pracownikom od niewypłacalnego pracodawcy,
 • dochodzenie zwrotu wypłaconych przez FGŚP świadczeń od podmiotów i osób do tego zobowiązanych, ponieważ roszczenia pracownicze z mocy prawa przechodzą na FGŚP.

Środki finansowe gromadzone przez fundusz pochodzą w głównej mierze ze składek płaconych przez pracodawców i są przeznaczane na wypłatę świadczeń należnych pracownikom w związku z niewypłacalnością pracodawcy.

FGŚP finansuje należności pracownicze w następujących przypadkach:

 • ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika,
 • ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu,
 • zmiana postanowienia o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu na postanowienie o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika,
 • oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości pracodawcy, jeżeli jego majątek nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania (upadłości),
 • umorzenie postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku upadłego, jeżeli majątek pozostały po wypłaceniu z niego składników majątkowych dłużnika obciążonych rzeczowo nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania lub wierzyciele zobowiązani uchwałą zgromadzenia wierzycieli, lub postanowieniem sędziego komisarza nie złożyli w wyznaczonym terminie zaliczki na koszty postępowania, a brak jest płynnych środków na te koszty,
 • wdrożenie postępowania likwidacyjnego przez organ założycielski przedsiębiorstwa państwowego,
 • rozwiązanie spółki prawa handlowego prawomocnym orzeczeniem sądu,
 • wydanie decyzji o zakazie wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę zagranicznego w ramach oddziału lub przedstawicielstwa w Polsce,
 • wykreślenie pracodawcy będącego osobą fizyczną z ewidencji działalności gospodarczej.

Zobacz też: