Innymi słowy premia za ryzyko kapitałowe definiowana jest jako różnica między stopą zwrotu z portfela rynkowego, a stopą zwrotu z walorów pozbawionych ryzyka.

Zobacz też: