Instrument pochodny jest instrumentem finansowym spełniającym łącznie następujące warunki:

  • jego wartość zależna jest od określonej stopy procentowej, ceny papieru wartościowego, ceny towaru, kursu wymiany waluty obcej, indeksu opartego na cenie lub stopie procentowej, albo innej zmiennej,
  • nie wymaga żadnej płatności początkowej lub wymaga tylko niewielkiej inwestycji początkowej w stosunku do kwoty kontraktu,
  • jego rozliczenie nastąpi w przyszłości.

Do najbardziej popularnych instrumentów pochodnych należą kontrakty terminowe i Opcje.

Zobacz też: