Kwota bazowa - jest to przeciętne wynagrodzenie pomniejszone o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe) w roku kalendarzowym poprzedzającym termin waloryzacji emerytur i rent.

Kwota bazowa jest ustalana każdego roku i obowiązuje od 1 marca do końca lutego następnego roku kalendarzowego.

Do ustalenia podstawy wymiaru emerytury brana jest pod uwagę kwota bazowa obowiązująca w dniu zgłoszenia wniosku o emeryturę. Muszą jednak być w tym dniu spełnione wszystkie warunki niezbędne do przyznania emerytury.

Zobacz też: