Jak podał w czwartek GUS, w I kwartale 2021 r. wyniki finansowe instytucji kultury były niższe od uzyskanych w analogicznym okresie poprzedniego roku. Przychody ogółem badanych instytucji kultury w I kwartale 2021 r. były niższe o 9,4 proc. od osiągniętych rok wcześniej i wyniosły 2 229,3 mln zł.

W strukturze przychodów - jak napisano - 91,3 proc. stanowiły przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, 8,6 proc. to pozostałe przychody operacyjne oraz 0,1 proc. to przychody finansowe. Najwyższe przychody osiągnęły instytucje kultury w województwie mazowieckim (udział wyniósł 25,5 proc.).

Wskazano, że państwowe instytucje kultury osiągnęły w I kwartale 2021 r. przychody ogółem w wysokości 382,7 mln zł, natomiast przychody ogółem samorządowych instytucji kultury wyniosły 1 846,6 mln zł (za I kwartał 2020 r. odpowiednio 405,7 mln zł i 2 055,7 mln zł).

Wynik finansowy netto instytucji kultury - jak wskazano - ukształtował się na poziomie 205,5 mln zł (wobec 241,8 mln zł przed rokiem), przy jednoczesnym spadku zysku netto (o 5,3 proc.) i wzroście straty netto (o 50,9 proc.).

Reklama

W I kwartale 2021 r. spadły też nakłady inwestycyjne poniesione przez instytucje kultury (o 17,4 proc. r/r) wyniosły 168,5 mln zł. Największy udział w nakładach inwestycyjnych miały instytucje kultury w województwie mazowieckim (28,5 proc.). Nakłady inwestycyjne poniesione przez samorządowe instytucje kultury wyniosły 113,7 mln zł, tj. 67,5 proc. ogólnej kwoty nakładów inwestycyjnych.

W I kwartale 2021 r. 66,5 proc. instytucji kultury (2 005), które w swojej ocenie doświadczyły negatywnych skutków pandemii, oszacowało skalę spadku przychodów z działalności gospodarczej w porównaniu z IV kwartałem 2020 r. na poziomie do 50,0 proc. Na spadek przychodów z działalności gospodarczej powyżej 90,0 proc. wskazało 239 instytucji kultury (o 6 mniej niż w poprzednim kwartale) – były to przede wszystkim gminne instytucje kultury (208).