Takie rozwiązania przewiduje rządowy projekt nowelizacji specustawy covidowej, który trafił do konsultacji społecznych. Mają one m.in. doprecyzować zasady rozliczeń i zwrotów dopłat do pensji z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz ułatwić korzystanie z pożyczek na założenie firmy (obie formy wprowadzono w ramach tzw. tarczy antykryzysowej). Są korzystne dla firm (w większości) i mają ułatwić działanie urzędów pracy, które realizują i rozliczają pomoc.

Zwrot całości

Z punktu widzenia pracodawców najistotniejsze jest doprecyzowanie i zawężenie przypadków, gdy firma – z uwagi na nieprawidłowości – musi zwrócić całość dopłat do pensji pracowników. Chodzi o dofinansowanie płac tych zatrudnionych, których nie objęto przestojem lub obniżonym wymiarem czasu pracy (na utrzymanie ich etatów; art. 15gg specustawy) oraz dopłaty do wynagrodzenia z tzw. tarczy branżowej (art. 15gga). Przepisy jednoznacznie wskażą naruszenia, które skutkują zwrotem całości takich dopłat. Na przykład w przypadku pomocy z art. 15gg będzie to m.in. nieprawdziwe oświadczenie co do spadku obrotów uzasadniających skorzystanie z dopłat lub co do braku zaległości podatkowo-składkowych (tym samym taką sankcją nie będzie zagrożone m.in. niezgodne ze stanem faktycznym oświadczenie o tym, że pieniądze nie trafią do zatrudnionych z pensją wyższą niż 300 proc. przeciętnego wynagrodzenia). Jednocześnie w razie wykorzystania środków niezgodnie z przeznaczeniem, pobrania ich nienależnie lub w nadmiernej wysokości przedsiębiorca będzie obowiązany do zwrotu tylko części pomocy (tej, do której nie był uprawniony). Zatem w przypadku ujawnienia, że w wykazie pracowników z dofinansowaną pensją znalazły się osoby nieuprawnione, firma zwróci środki, ale proporcjonalnie.
Pomoc z tarcz antykryzysowych
Etap legislacyjny
Projekt ustawy w konsultacjach