Inicjatywa została przyjęta 654 głosami za, przy 23 głosach przeciw i 17 wstrzymujących się.

Pomoc zostanie udostępniona za pośrednictwem funduszy strukturalnych UE: 37,5 mld euro na rok 2021 r. i 10 mld euro na 2022 r. Operacje objęte programem REACT-EU będą kwalifikować się do finansowania od 1 lutego 2020 r. z mocą wsteczną. Środki będzie można wydatkować do końca 2023 roku.

Kraje UE będą mogły przeznaczyć część pieniędzy na Europejski Fundusz Społeczny, Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD), Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, a także programy transgraniczne (Interreg). Inwestycje będą koncentrować się na sektorach najbardziej dotkniętych skutkami pandemii.

Środki na REACT-EU będą pochodzić z inicjatywy Komisji NextGenerationEU.