W przyszłym roku szereg imprez, kampanii i inicjatyw będzie promować kolej jako zrównoważony, innowacyjny i bezpieczny środek transportu. Wydarzenia te podkreślać mają korzyści dla ludzi, gospodarki i klimatu.

"Transport kolejowy przynosi ogromne korzyści w większości takich obszarów jak zrównoważony rozwój, bezpieczeństwo, a nawet prędkość, gdy jest zaprojektowany i funkcjonuje zgodnie z zasadami XXI wieku. Kolej ma jednak również głębszy aspekt: łączy UE nie tylko w sensie fizycznym. Stworzenie spójnej i funkcjonalnej sieci w całej Europie jest działaniem w obszarze spójności politycznej. Europejski Rok Kolei nie jest wydarzeniem przypadkowym. Został zaplanowany we właściwym momencie, gdy UE potrzebuje tego rodzaju wspólnego przedsięwzięcia" - powiedziała unijna komisarz ds. transportu Adina Valean.

Kolej będzie odgrywać ważną rolę w przyszłym europejskim systemie mobilności. Transport kolejowy jest jedynym rodzajem transportu, który od 1990 roku niemal stale obniża poziom emisji CO2, jednocześnie odnotowując wzrost przewozów. Rok 2021, jako Europejski Rok Kolei, ma przyczynić się do zwiększenia tempa modernizacji kolei, co jest niezbędne, aby uczynić ją bardziej popularną alternatywą dla innych rodzajów transportu.

W 2021 roku przypada kilka ważnych dla kolei rocznic: 20. rocznica pierwszego pakietu kolejowego, 175. rocznica budowy pierwszego w historii połączenia kolejowego między dwiema stolicami europejskimi (Paryż – Bruksela) oraz 40-lecie TGV i 30 lat istnienia ICE.

11 grudnia 2019 roku Komisja Europejska przedstawiła Europejski Zielony Ład dla UE i jej obywateli, mający na celu osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku. Ponieważ transport odpowiada za jedną czwartą emisji gazów cieplarnianych w UE, będzie on odgrywał kluczową rolę w realizacji tego celu; do 2050 roku wielkość emisji w sektorze transportu ma spaść o 90 proc.

W ramach Europejskiego Zielonego Ładu KE pracuje obecnie nad strategią na rzecz zrównoważonej i inteligentnej mobilności, która będzie dotyczyć kwestii emisji ze wszystkich rodzajów transportu. Priorytetowym zadaniem będzie przesunięcie znacznej części ładunków, przewożonych obecnie w transporcie drogowym (75 proc. śródlądowego transportu towarowego), na kolej i śródlądowe drogi wodne.

Wniosek KE dotyczący ogłoszenia roku 2021 Europejskim Rokiem Kolei musi teraz zostać przyjęty przez Parlament Europejski i Radę UE.