Główną częścią zamawianych opracowań ma być studium wykonalności, które da podstawę do decyzji o realizacji inwestycji.

Jak wynika z poniedziałkowej informacji na nowej platformie zakupowej PKP Polskich Linii Kolejowych, w terminie składania ofert spłynęło ich sześć. Zarządca kolejowej infrastruktury podał, że przeznaczył na zamówienie 16,36 mln zł brutto. W tej cenie zmieściły się trzy oferty; najtańszą, za nieco ponad 12 mln zł brutto, złożyła katowicka spółka IVIA.

Finalizowana obecnie przez PKP PLK wieloletnia modernizacja głównej magistrali kolejowej E30 Katowice - Kraków obejmuje jedynie odcinek przebiegający poza Górnym Śląskiem: od Sosnowca Jęzora do Krakowa.

Ostatnio, po zmianach ogólnej koncepcji przygotowania prac na odcinku tej głównej magistrali między Jęzorem i Katowicami, wznowiono kompletowanie potrzebnej dokumentacji. Dotyczyć ona będzie formalnie kilkukilometrowych odcinki linii kolejowych nr 134 Jaworzno Szczakowa - Mysłowice oraz nr 138 Oświęcim – Katowice.

W tym samym zamówieniu PLK ujmują też prace przygotowawcze dla ewentualnych inwestycji na okolicznych odcinkach ważnych dla ruchu towarowego, m.in. na czynnej linii 161 Katowice Szopienice Północne – Chorzów Stary (cały przebieg), częściowo nieczynnej linii nr 145 Chorzów Stary – Radzionków (odbudowa wraz z elektryfikacją) oraz linii nr 171 Dąbrowa Górnicza Towarowa – Panewnik (od posterunku Stawiska do Katowic Panewnik).

Jak wynika z dokumentacji przetargowej znajdującej się na platformie zakupowej PLK, cały projekt nosi nazwę: „Prace na odcinku Katowice Zawodzie – Mysłowice – Sosnowiec Jęzor wraz z dobudową torów aglomeracyjnych oraz na obwodnicach towarowych GOP na odcinku Katowice Muchowiec – Chorzów Stary – Piekary Śląskie Szarlej – Radzionków”.

W opisie przedmiotu zamówienia PLK zdiagnozowały, że obecnie na powyższych liniach osiągana jest niezadowalająca prędkość jazdy, spowodowana: złym stanem technicznym obiektów inżynieryjnych, wyeksploatowanymi urządzeniami sygnalizacji ruchu kolejowego, przestarzałą siecią trakcyjną i geometrią torów.

PLK podkreśliły też: niewystarczającą przepustowość stacji Mysłowice i Katowice Muchowiec, spowodowaną niskimi prędkościami, brakiem możliwości wyprzedzania i niedostosowaniem układu torowego, niewystarczającą przepustowość odcinka linii 138 Mysłowice – Katowice Zawodzie oraz linii 131 Chorzów Stary – Bytom – Radzionków (w przypadku uruchomienia przewozów metropolitalnych), a także kolizyjność węzłów torowych w rejonie: Mysłowice – Katowice Szopienice Płn. – Stawiska.

Zarządca dostrzega zły stan obiektów obsługi podróżnych, niewystarczającą infrastrukturę nadawania/odbioru ładunków oraz nieodpowiednie parametry techniczne torów dla kolejowych przewozów towarowych.

Realizacja projektu ma służyć usunięciu tych niedogodności i osiągnięciu takich celów, jak: poprawa przepustowości linii, skrócenie czasów jazdy i zwiększenie dostępności, dostosowanie infrastruktury do wymagań sieci bazowej TEN-T, zmniejszenie kolizyjności na przecięciu korytarzy towarowych i oraz korytarza pasażerskiego Katowice-Kraków, a także separacja ruchu aglomeracyjnego i dalekobieżnego na odcinku Katowice Szopienice Płd. - Mysłowice (przez dobudowę torów, wraz z planowaną budową nowego przystanku Mysłowice Kopalnia).

Chodzi również o usprawnienie połączeń pomiędzy towarowymi liniami kolejowymi nr 134, 138, 161 i 171, umożliwienie wprowadzenia ruchu pasażerskiego bez straty przepustowości dla ruchu towarowego, częściową odbudowę towarowej stacji Katowice Muchowiec (dawniej był to ważny węzeł towarowy; obecnie wykonawca ma fakultatywnie rozważyć umieszczenie tam centrum logistycznego). Miałoby to też usprawnić wyjazd z katowickiej kopalni Staszic w kierunku stacji Katowice Ligota.

Głównym rezultatem zamówienia ma być wykonanie studium wykonalności projektu, a w razie realizacji wybranego wariantu inwestycyjnego, m.in. dodatkowych dokumentów dla następnych etapów przygotowania inwestycji, przygotowanie dokumentacji środowiskowej, przygotowanie części dokumentacji przetargowej na prace wykonawcze, a także zaktualizowanie istniejącej już dokumentacji projektowej dla przebudowy stacji Mysłowice.

PLK zastrzegają, że posiadają już np. ostateczne decyzje środowiskowe dla rewitalizacji odcinka Katowice Szopienice Płd. - Mysłowice.

Planowany termin realizacji prac studialnych to lata 2020-2023. Określony przez PLK okres obowiązywania zamówienia to 890 dni (blisko 2,5 roku) od podpisania umowy.