"Grupa za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 marca 2017 roku odnotowała stratę brutto w kwocie 6 903 tys. zł podczas gdy w analogicznym okresie 2016 roku Grupa odnotowała zysk brutto w kwocie 782 tys.zł. Podatek dochodowy za okres I kwartału 2017 roku poprawił wynik o wartość 680 tys. zł" - czytamy w raporcie

Strata operacyjna wyniosła 6,1 mln zł wobec 1,51 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 136,66 mln zł w I kw. 2017 r. wobec 140,22 mln zł rok wcześniej.

"Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 4 342 tys. zł i zmniejszył się o 12 211 tys. zł w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Sezonowość branży budowlano montażowej wpłynęła na pogorszenie wyników spółek zależnych czego efektem był spadek zysku brutto ze sprzedaży Grupy. Marża zysku brutto ze sprzedaży wyniosła 3,2% w I kwartale 2017 roku, natomiast w analogicznym okresie roku 2016 osiągnęła poziom 11,8%" - podała spółka  w raporcie. 

Portfel zamówień budowlanych Grupy Trakcja na dzień 31 marca 2017 roku wyniósł 1 347 mln zł (z wyłączeniem części przychodów przypadającej na konsorcjantów).

"W okresie pierwszego kwartału 2017 roku spółki z Grupy Trakcja podpisały kontrakty budowlane o łącznej wartości 249 mln zł (z wyłączeniem części przychodów przypadającej na konsorcjantów). Udział w nowych przetargach w 2017 roku pozwoli Grupie w jeszcze większym stopniu zabezpieczyć swój portfel kontraktów na kolejne okresy" - podano także. 

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2017 r. wyniósł 3,94 mln zł wobec 2,92 mln zł zysku rok wcześniej.

Trakcja PRKiI jest jedną z największych spółek działających w sektorze budownictwa infrastrukturalnego w Polsce. W 2015 r. Grupa Trakcja miała 1,33 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)