„Podwyższenie zostanie dokonane w drodze emisji nie mniej niż 1 i nie więcej niż 30 000 000 sztuk akcji serii M, o wartości nominalnej wynoszącej 1 zł za każdą akcję (…). Akcje serii M są akcjami zwykłymi na okaziciela. Emisja akcji serii M będzie miała charakter subskrypcji prywatnej" – czytamy w uchwale.

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki poprzez emisję akcji serii M jest związane z koniecznością poprawy struktury kapitału spółki (odbudowa kapitałów własnych) oraz wynika z oceny sytuacji finansowej przeprowadzonej przez zarząd spółki i identyfikacji potrzeb dodatkowego finansowania na bieżącą i przyszłą działalność spółki, w związku z realizowanymi oraz planowanymi kontraktami, podano w uzasadnieniu uchwały.

„Wpływy z planowanej emisji akcji serii M zostaną wykorzystane jako kapitał obrotowy do poprawy zdolności realizacyjnych spółki dając możliwość prowadzenia biznesu w długoterminowej perspektywie. Odbudowanie kapitału własnego poprzez pozyskanie finansowania będzie sygnałem dla otoczenia biznesowego spółki że pozostaje ona wiarygodnym partnerem. Intencją zarządu jest podwyższenie kapitału zakładowego spółki poprzez emisję akcji serii M z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy spółki" – czytamy dalej.

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru pozwoli na znacznie szybsze, niż w przypadku emisji z prawem poboru, pozyskanie finansowania, stwierdzono także.

„Pozyskanie kapitału pozwoli spółce na sprawną realizację kontraktów co, w ocenie zarządu spółki, będzie niemożliwe do zrealizowania bez szybkiego pozyskania nowego finansowania. Zarząd rozważa również dotarcie do nowych inwestorów oraz nawiązanie z nimi współpracy. Tym samym podwyższenie kapitału zakładowego spółki w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru umożliwi najbardziej efektywny sposób pozyskania niezbędnych środków finansowych, który przyczyni się do znacznej poprawy kapitałów własnych spółki. Biorąc pod uwagę powyższe zarząd wskazuje, że ograniczenie prawa poboru jest jak najbardziej uzasadnione z punktu widzenia interesu spółki" – wskazano także.

Qumak jest polską spółką informatyczno-technologiczną, notowaną na GPW od 2006 r. Oferuje innowacyjne rozwiązania IT dla sektora prywatnego i publicznego, świadczy usługi obejmujące: konsulting i doradztwo, projektowanie i wdrażanie rozwiązań, wsparcie techniczne i serwisowe oraz rozbudowę rozwiązań.

(ISBnews)