"Do wzrostu na poziomie zysku netto przyczynił się wyższy zysk z działalności operacyjnej i niezrealizowane różnice kursowe. W 2013 r. niekorzystny wpływ na zysk netto miały niezrealizowane ujemne różnice kursowe wynikające ze znacznego osłabienia się kursu CZK/EUR. Z kolei w 2014 r. pozytywny wpływ na zysk netto spółki miało umocnienie się dolara wobec euro oraz związane z tym niezrealizowane dodatnie różnice kursowe z aktualizacji wyceny pożyczek wewnątrzgrupowych udzielonych spółce zależnej w Egipcie" - czytamy w komunikacie.

W samym IV kw. 2014 r. spółka wypracowała zysk netto w wysokości 7,6 mln euro wobec straty na poziomie 7,6 mln euro odnotowanej w tym samym okresie roku poprzedniego.

W 2014 r. zysk operacyjny (EBIT) wzrósł o 26,3% r/r i wyniósł 32,2 mln euro. W IV kw. 2014 r. zysk EBIT wzrósł o 34,9% i osiągnął poziom 9,2 mln euro.

Zysk EBITDA za 2014 r. kształtował się na poziomie 47,2 mln euro i był o 22,4% wyższy niż rok wcześniej. Oznacza to, że spółka nieznacznie przekroczyła górną granicę przedziału prognozy wzrostu zysku EBITDA, który wynosił 12-22%, podano także w komunikacie.

"Do wzrostu w znacznym stopniu przyczyniła się produkcja z zakładu w Egipcie, który przez cały rok 2014 pracował w trybie regularnej produkcji przemysłowej. Pozytywny wpływ na zysk EBITDA miał również wzrost przychodów ze sprzedaży materiałów zaawansowanych technologicznie. Podobnie jak w poprzednich okresach spółka odnosiła korzyści z niskiego kursu wymiany CZK/EUR. Umocnienie się dolara w stosunku do euro miało do tej pory niewielki wpływ na wyniki spółki, ponieważ nastąpiło w ostatnim kwartale 2014 r." - czytamy dalej.

Pegas poinformował też, że mechanizm przenoszenia cen surowców miał niekorzystny wpływ na wyniki rok do roku. Wpływ ten został w znacznym stopniu zniwelowany w IV kwartale, w trakcie którego odnotowano zdecydowany spadek cen polimerów. W 2014 r. na wynik finansowy miał również wpływ rosnący kurs akcji spółki oraz związana z tym aktualizacja wyceny programu opcji na akcje według wartości godziwej. W ujęciu rok do roku efekt działania tego czynnika był jednak mniej odczuwalny.

W 2014 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży produktów kształtowały się na poziomie 230,5 mln euro i były wyższe o 15,7% w stosunku do poprzedniego roku. W IV kwartale 2014 r. skonsolidowane przychody wzrosły o 10,4% r/r do 58,8 mln euro.

"Wzrost przychodów w ujęciu rok do roku był wynikiem wyższego poziomu sprzedaży gotowych produktów w związku z uruchomieniem nowej linii produkcyjnej w Egipcie, a także niewielkiego wzrostu cen polimerów, który był najwyższy w III kwartale roku, jednak ze względu na opóźnienie w działaniu mechanizmu przenoszenia cen polimerów jego efekty były bardziej widoczne w wynikach IV kwartału" - tłumaczy spółka.

"W ubiegłym roku spółka odnotowała kilka znaczących sukcesów. Uważam, że naszym największym osiągnięciem była całoroczna bezawaryjna praca zakładu produkcyjnego w Egipcie, który miał istotny udział w osiągnięciu przez spółkę bardzo dobrych wyników finansowych. Zysk EBITDA na poziomie 47,2 mln euro był rekordowo wysoki" - skomentował poinformował dyrektor generalny i członek rady dyrektorów Frantisek Rezac, cytowany w komunikacie.

Pegas Nonwovens to spółka holdingowa będąca producentem włóknin polipropylenowych i polietylenowych dla sektora artykułów higienicznych, a także dla sektorów przemysłowego, budowlanego, rolniczego i medycznego, oraz innych specjalistycznych gałęzi przemysłu.