"Bank Zachodni WBK S.A.informuje, że zarząd banku zgłosił propozycję, pozytywnie zaopiniowaną przez radę nadzorczą banku przeznaczenia na dywidendę dla akcjonariuszy kwoty 952 651 526,40 zł z zysku netto banku za rok 2014, co oznacza, że proponowana dywidenda na 1 akcję wynosić będzie 9,60 zł, wyznaczenia dnia ustalenia prawa do dywidendy na dzień 8 maja 2015 r. i dnia wypłaty dywidendy na dzień 22 maja 2015 r." - czytamy w komunikacie.

Zarząd podkreślił, że propozycja wypłacenia dywidendy za 2014 r. w wysokości 9,60 zł za akcję, tj. na poziomie 47,76 % zysku netto Banku i 49,75 % w odniesieniu do zysku netto Grupy BZWBK należnego udziałowcom banku.

"Zarząd uważa, że:
- poziom zysków zatrzymanych pozwala na realizację strategii przyjętej przez bank/Grupę i zapewnia właściwą równowagę między wykorzystaniem kapitału oraz jego wzrostem;
- istniejąca baza kapitałowa odzwierciedla ostrożne podejście i akceptowalny poziom ryzyka związanego z bieżącą oraz przyszłą działalnością banku oraz zapewnia bezpieczeństwo depozytów klientów;
- bank wypełnia zalecenia wydane przez KNF w grudniu 2014 roku dotyczące wypłaty dywidendy" - czytamy również w komunikacie.

Bank Zachodni WBK należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Jego głównym akcjonariuszem jest hiszpański Santander, pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji. Aktywa BZ WBK wyniosły 134,50 mld zł na koniec 2014 r.