"Zarząd CCC zamierza przedkładać walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy propozycję wypłaty dywidendy w wysokości od 33% do 66% skonsolidowanego zysku netto grupy kapitałowej CCC, przy założeniu że relacja długu netto do EBITDA na koniec roku obrotowego, którego dotyczyć będzie podział zysku, wynosiła będzie poniżej 3,0" - czytamy w komunikacie.

Przy rekomendacji podziału zysku wypracowanego w grupie, zarząd będzie brał pod uwagę sytuację finansową i płynnościową grupy, istniejące i przyszłe zobowiązania (w tym potencjalne ograniczenia związane z umowami kredytowymi i emisją instrumentów dłużnych) oraz oceny perspektyw w określonych uwarunkowaniach rynkowych i makroekonomicznych, podano również.

Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2004 roku.