Bank BGŻ BNP Paribas 

Akcjonariusze Banku BGŻ BNP Paribas zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2014 rok, wynika z uchwał walnego zgromadzenia. >>>> 

Polimex-Mostostal 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) złożyła do sądu pozew wzajemny wobec konsorcjum Polimeksu-Mostostalu i Doprastav a.s. w związku z budową autostrady A4 odcinek Rzeszów (węzeł Rzeszów Wschód) - Jarosław (węzeł Wierzbna) od km 581+250 do 622+450, podała spółka. Polimex-Mostostal odrzuca roszczenie. >>>>  

Wierzyciel Polimeksu-Mostostalu - ADER S.A. z siedzibą w Świnnej - złożył do Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy - Wydział X Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych wniosek o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika, podał Polimex.

„W ocenie spółki wierzytelność jest sporna" – napisano w informacji.

Komputronik  

Komputronik odnotował 20,76 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w rok finansowym 2014/2015 (zakończonym 31 marca 2015 r.) wobec 23,87 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Mercor 

Mercor odnotował 7,14 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w roku finansowym 2014/2015 (zakończonym 31 marca 2015 r.) wobec 11,64 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

WDM Inwestycje  

WDM Inwestycje - spółka zależna Domu Maklerskiego WDM - zawarł z Astoria Capital umowę nabycia 9,83 mln akcji Grupy Emmerson za 9,33 mln zł, podał DM WDM. >>>>  

Kofola

Kofola podpisała z LVJ s.r.o. umowę nabycia 100% akcji słowackiej spółki WAD Group, która jest właścicielem 40% udziałów w grupie Water Holding, podała Kofola. >>>>  

Novavis 

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie zdecydowała o wykluczeniu z alternatywnego systemu obrotu na Catalyst z dniem 22 czerwca obligacji na okaziciela serii A Novavis na wniosek spółki, podał Novavis. "W dołączonym do uchwały uzasadnieniu zarząd giełdy poinformował, iż (...) zarząd giełdy może wykluczyć instrumenty finansowe z obrotu na wniosek emitenta, z zastrzeżeniem możliwości uzależnienia decyzji w tym zakresie od spełnienia przez emitenta dodatkowych warunków. W dniu 16 czerwca 2015 r. spółka Novavis S.A. złożyła wniosek o wykluczenie obligacji serii A z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst. Zgodnie z załączonymi do tego wniosku dokumentami, za wykluczeniem tych obligacji z obrotu na wniosek emitenta opowiedzieli się obligatariusze, którzy na dzień złożenia wniosku są w posiadaniu 100% obligacji tej serii" - czytamy w komunikacie.

Dekpol  

Dekpol przydzielił 12 500 czteroletnich zabezpieczonych obligacji serii C1 o łącznej wartości nominalnej 12,5 mln zł na rzecz funduszy Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty oraz Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja Fundusz Inwestycyjny Otwarty, podał Dekpol. >>>>  

Ronson 

Ronson Development sprzedał do tej pory połowę mieszkań w II etapie inwestycji Impressio we Wrocławiu, podała spółka. Przekazywanie lokali ma się rozpocząć w lipcu br. "Osiedle Impressio jest już praktycznie gotowe i czeka na mieszkańców. Planujemy, że projekt zostanie oddany do użytku do końca czerwca, a w połowie lipca rozpoczniemy przekazywanie lokali. Pełen przekrój mieszkań w Impressio sprawia, że osiedle to jest dopasowane do potrzeb różnych grup klientów" - powiedział dyrektor sprzedaży i marketingu Andrzej Gutowski, cytowany w komunikacie.

Orco 

Orco Property Group złożyło wniosek w sprawie wcześniejszego zakończenia postępowania naprawczego (Safeguard Plan), podała spółka. >>>>  

Ambra 

Ambra oczekuje osiągnięcia progu rentowności przez jej markę Cydr Lubelski i sięgnięcia przez cały segment cydru w Polsce poziomu sprzedaży nawet rzędu 20 mln litrów oraz kilkukrotny jego wzrost w kolejnych latach, poinformował wiceprezes Ambry Piotr Kaźmierczak. >>>>  

Kredyt Inkaso 

Kredyt Inkaso przygotowuje pierwszy zakup portfela wierzytelności na rynku chorwackim, o wartości nominalnej 217 mln euro, poinformowali przedstawiciele spółki.  >>>>  

Kredyt Inkaso przeznaczy około 150 mln zł ze środków własnych na zakup portfeli wierzytelności w obecnym roku finansowym. Dodatkowe 150 mln zostanie wydane na transakcje dla kontrahentów, poinformował prezes Paweł Szewczyk.>>>>  

Mediacap 

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zawiesiła na wniosek Mediacap postępowania w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego spółki w związku z ofertą publiczną akcji serii E oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW akcji serii A, akcji serii B, akcji serii C oraz akcji i praw do akcji serii E, podała spółka. Jednocześnie podtrzymała, że debiut na GPW planowany jest na IV kwartał 2015. >>>>  

Infra   

Infra zadebiutuje we wtorek, 23 czerwca, na rynku NewConnect, podała giełda. >>>>  

BOŚ Bank  

Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) przeprowadził emisję 80 tys. obligacji serii T o łącznej wartości nominalnej 80 mln zł, podała instytucja. "Cel nie został określony. (…) Obligacje są niezabezpieczone. (…) Wartość nominalna każdej obligacji wynosi 1 000,00 ZŁ. Cena emisyjna obligacji wynosi 1.000,00 zł. (…) Dniem wykupu obligacji jest 22 czerwca 2018 roku. (…) Obligacje oprocentowane są w zmiennej wysokości ustalonej w oparciu o stopę procentową równą stopie bazowej WIBOR6M ustalaną dla każdego okresu odsetkowego, powiększoną o marżę, której wysokość została ustalona w trakcie budowy księgi popytu" - czytamy w komunikacie.

Bogdanka, PGNiG Termika

Lubelski Węgiel "Bogdanka" podpisał z PGNiG Termika aneks do umowy kupna/sprzedaży węgla energetycznego, w wyniku którego wartość całej umowy do końca 2015 r. wynosi obecnie 805,3 mln zł (tj. 15,1% mniej niż wcześniej), podał LW Bogdanka. "Podpisanie aneksu nie zmienia założeń produkcyjnych spółki przyjętych na poziomie 8,5 mln ton" - zaznaczono w komunikacie. Umowa dotyczy dostaw węgla realizowanych przez spółkę w latach 2013-2015, między innymi dla potrzeb Elektrociepłowni Żerań oraz Elektrociepłowni Siekierki, których właścicielem jest PGNiG Termika. Aneks dotyczy warunków dostaw w roku 2015, podkreślono także.

Polnord 

Polnord przydzielił 500 tys. obligacji serii M1 o łącznej wartości nominalnej 50 mln zł, podała spółka. "Subskrypcję prowadzono od dnia 08.06.2015 r. do dnia 19.06.2015 r. W tym okresie prawidłowe zapisy złożyło 735 inwestorów na 506 532 obligacje. Polnord przydzielił 734 inwestorom 500 000 sztuk obligacji. Inwestorom, którzy złożyli zapisy przed dniem 19.06.2015 r. zostały przydzielone obligacje w liczbie odpowiadającej złożonym zapisom" - czytamy w komunikacie.

Esotiq & Henderson 

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny sporządzony przez Esotiq & Henderson z siedzibą w Gdańsku, w związku z ofertą publiczną akcji serii F oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii B, C, D, E, F oraz praw do akcji serii F, podał urząd. >>>>  

Bank Handlowy 

Akcjonariusze Banku Handlowego zdecydowali o przeznaczeniu 970,8 mln zł na dywidendę z zysku za 2014 r., co oznacza wypłatę 7,43 zł na akcję, podał bank. >>>> 

Rada nadzorcza Banku Handlowego powołała z dniem 1 lipca Davida Mouillé na stanowisko wiceprezesa zarządu banku na trzyletnią kadencję, podała instytucja. Będzie odpowiedzialny za obszar bankowości detalicznej.>>>>  

PKO BP 

Grupa PKO Banku Polskiego planuje, że do pierwszego transferu istniejących kredytów hipotecznych z PKO BP do PKO Banku Hipotecznego może dojść na przełomie tego i przyszłego roku, poinformował prezes PKO Banku Hipotecznego Rafał Kozłowski. >>>>  

Work Service  

Akcjonariusze Work Service zdecydowali o przeznaczeniu kwoty 10,41 mln zł na wypłatę dywidendy, wynika z uchwał walnego zgromadzenia. >>>>  

American Heart of Poland

American Heart of Poland przydzieliła 1 243 obligacje o łącznej wartości 124,3 mln zł, podała spółka. Obligacje emitowano w ramach programu emisji obligacji o łącznej wartości do 125 mln zł, w trybie oferty publicznej bezprospektowej, podała spółka. Subskrypcja związana jest z przydziałem i wprowadzeniem obligacji do obrotu w ramach Alternatywnego Systemu Obrotu BondSpot. Cena emisyjna wynosiła 100 tys. zł za sztukę. Obligacje przydzielono 31 podmiotom, podano również.

Bank Millennium

Bank Millennium wyemitował 3-letnie niezabezpieczone obligacje o łącznej wartości nominalnej 300 mln zł, podała instytucja. "Obligacje zostały wyemitowane w ramach Drugiego Programu Emisji Obligacji, w trybie oferty niepublicznej, skierowanej do inwestorów instytucjonalnych. Termin wykupu obligacji przypada w dniu 22 czerwca 2018 r. Oprocentowanie obligacji jest zmienne, oparte o stawkę WIBOR 6M, powiększoną o marżę. Odsetki wypłacane będą co sześć miesięcy" - czytamy w komunikacie.

mBank  

mBank odnotował 450,94 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2015 r. wobec 337,77 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. >>>>