Farm 51 Group

The Farm 51 Group podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji serii J o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 5 mln zł, poinformowała spółka. "Zarząd The Farm 51 Group S.A. informuje, iż w dniu 26 stycznia 2017 roku podjął uchwałę o emisji nie więcej niż 5 000 obligacji na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 1 000 zł każda" - czytamy w komunikacie. Obligacje serii J nie będą miały formy dokumentu i będą zapisane w ewidencji prowadzonej przez firmę inwestycyjną, podano także.

Sfinks Polska

Należąca w 100% do Sfinks Polska spółka zależna SPV.REST1 podpisała umowę o współpracy z Cafe Contact, Inwento i Inwento 2, do których należą marki Meta Seta Galareta, Meta Disco oraz Funky Jim. Porozumienie określa warunki, na jakich grupa Sfinks jest uprawniona nabyć te sieci, w tym przejąć marki i prawa do konceptów oraz obecnie funkcjonujące lokalizacje i umowy franczyzy, podała spółka. Wartość transakcji może wynieść od 5 mln zł do 8 mln zł. >>>>

Integer.pl

Integer.pl uzgodnił z obligatariuszami przesunięcie terminu wykupu papierów serii INT0217 do 31 maja br. z 10 lutego br., podała spółka. Przesunięcie to jest związane z faktem, że między styczniem a marcem Integer.pl planuje zakończyć przegląd opcji strategicznych związanych z dalszym rozwojem działalności spółki.>>>>

Kleba Inves

Kleba Invest podjęła uchwałę w sprawie emisji obligacji na okaziciela serii X w liczbie do 1 tys. sztuk o wartości nominalnej 1 tys. zł każda, poinformowała spółka.>>>>

Krynicki Recykling

Krynicki Recykling podpisał z Ardagh Glass umowę handlową, której przedmiotem jest dostawa stłuczki szkła opakowaniowego do Ardagh Glass, podała spółka. Wartość kontraktu to 16.05 mln zł netto, co oznacza około 10-procentowy wzrost zamówienia od tego klienta w stosunku rocznym, podano także. >>>>

Zobacz też rekomendacje

Kofama Koźle

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wyznaczył poniedziałek, 30 stycznia, jako dzień pierwszego notowania na NewConnect akcji Kofama Koźle, podała giełda. Kofama Koźle wprowadzi do obrotu 1 619 089 akcji zwykłych na okaziciela serii C1 i C2, które stanowią 18,63% kapitału, poinformowała spółka. >>>>

Torpol

Oferta Torpolu została uznana za najkorzystniejszą w organizowanym przez PKP Polskie Linie Kolejowe postępowaniu przetargowym na wykonanie robót budowlanych, których przedmiotem jest "Rewitalizacja linii kolejowej nr 210 na odcinku Szczecinek– Runowo Pomorskie", poinformowała spółka. Cena oferty wynosi 121,7 mln zł netto tj. 149,7 mln zł brutto, podano także. >>>>

BOŚ

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) podpisał umowę z Bankiem Ochrony Środowiska (BOŚ) i Szczecińskim Funduszem Pożyczkowym (SFP) w sprawie preferencyjnych pożyczek na inwestycyjne projekty miejskie w województwie zachodniopomorskim na łączną kwotę niemal 130 mln zł, udzielanych w ramach inicjatywy JEREMIE, podał BOŚ. >>>>

Virgin Mobile

Virgin Mobile podtrzymuje osiągnięcie poziomu rentowności w IV kw. tego roku i osiągnięcie 1 mln klientów na koniec 2018 roku, poinformowała prezes Grażyna Piotrowska-Oliwa. Operator wprowadza ofertę abonamentową. >>>>

PZU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) złożył wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie przejęcia kontroli nad kontroli nad Bankiem Pekao, Pioneer Pekao Investment Management i Domem Inwestycyjnym Xelion, podał Urząd. >>>>

Elektrotim

Elektrotim otrzymał notę księgową od Wojskowego Zarządu Infrastruktury z siedzibą w Poznaniu w wysokości 1,96 mln zł tytułem obciążenia spółki karami umownymi związanymi z budową Strzelnicy Bojowej w Biedrusku, podała firma. Według Elektrotimu, nota księgowa jest niezasadna, niemniej jednak spółka założyła rezerwę na pełną wysokość tej noty, co obciąży wyniki 2016 r. >>>>

Bank Millennium

Postanowienia umowy o kredyt hipoteczny waloryzowany kursem franka szwajcarskiego w banku Millennium są niedozwolone - uznał prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Marek Niechciał w tzw. istotnym poglądzie w sprawie. >>>>

Unified Factory

Unified Factory miał szacunkowo przychody na poziomie 26 mln zł, EBITDA 8 mln zł, EBIT 6,7 mln zł i zysk netto 4,6 mln zł w 2016 r., według wstępnych danych, podała spółka. >>>>

Stoppoint

Dazumi - spółka zależna Stoppoint (w trakcie rejestracji zmiany nazwy z Produkty Klasztorne) - otrzymała ok. 10 mln zł dofinansowania na uruchomienie produkcji samoobsługowego terminalu, podała spółka. >>>>