Według Elektrotimu, nota księgowa jest niezasadna, niemniej jednak spółka założyła rezerwę na pełną wysokość tej noty, co obciąży wyniki 2016 r.

"Spółka otrzymała notę księgową od Wojskowego Zarządu Infrastruktury z siedzibą w Poznaniu w wysokości 1 956 136,65 zł, tytułem obciążenia Elektrotim S.A. 'karami umownymi za zwłokę w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze technicznym lub końcowym lub wad ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji (data noty: 19.01.2017r.)'" - czytamy w komunikacie.

Łącznie z notą księgową, spółka otrzymała w dniu 26 stycznia 2017r. pismo wzywające do zapłaty, w terminie 14 dni od dnia otrzymania, wskazanej wcześniej kary umownej (data pisma: 23 stycznia 2017r.), podano także.

Kary umowne zostały naliczone do umowy z dnia 09.10.2014r., której przedmiotem jest przebudowa uniwersalnej Strzelnicy Bojowej w Biedrusku (zadanie nr 55119).

"W opinii zarządu Elektrotim S.A. wystawiona nota księgowa jest niezasadna. Obiekt w Biedrusku, wybudowany za kwotę ok. 45 mln zł, mimo, iż został wykonany prawidłowo i uzyskał pozwolenie na użytkowanie, jest nieużytkowany. Zgłaszane usterki spółka Elektrotim S.A. usuwała zgodnie z terminami uzgodnionymi z zamawiającym. Elektrotim S.A., jako wykonawca robót, od października 2016 roku czeka na przejęcie całego obiektu przez zamawiającego. Zarząd Elektrotim S.A. informuje, że nie zgadza się z przekazaną notą księgową" - czytamy dalej.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz polityką rachunkowości spółki, Elektrotim zawiązuje na powyższą kwotę rezerwę z tytułu kar umownych w wysokości 1 956 136,65 zł, podano także.

"Zawiązanie rezerwy na kary umowne będzie miało bezpośredni wpływ na jednostkowy i skonsolidowany wynik finansowy Elektrotim S.A. i grupy kapitałowej Elektrotim za rok 2016" - wskazano też w materiale.

Elektrotim specjalizuje się w wykonawstwie instalacji elektrycznych i systemów automatyki dla budownictwa i przemysłu. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 354 mln zł w 2015 r.

(ISBnews)