Prezentujemy przegląd najważniejszych wiadomości ze spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, które ukazały się w serwisach Bloomberg, PAP, ISBnews, oraz Emitent.

PZU

Agencja S&P podtrzymała rating A- dla grupy PZU. Perspektywa pozostaje negatywna, podała S&P. Agencja poinformowała, że wydanie raportu związane jest z informacją o nagłym odwołaniu prezesa PZU ze stanowiska. Michał Krupiński został odwołany przez radę nadzorczą ze stanowiska prezesa PZU 22 marca. Spółka nie poinformowała o przyczynach odwołania.

Reklama

EuCO

Europejskie Centrum Odszkodowań (EuCO) zdecydowało o emisji obligacji serii A na kwotę nie większą niż 50 mln zł, podała spółka. "Pozyskane przez emitenta środki z emisji zostaną przeznaczone na kapitał obrotowy emitenta i będą służyły finansowaniu dalszego rozwoju działalności emitenta" - czytamy w komunikacie.
Emisja obligacji obejmuje nie więcej niż 50 000 obligacji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 000 zł każda obligacja oraz o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 50 000 000 zł. Obligacje będą oferowane w trybie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, poprzez kierowanie propozycji nabycia instrumentów do nie więcej niż 149 oznaczonych adresatów, w trybie emisji niepublicznej, podano także.
"Emitent zamierza ubiegać się o wprowadzenie obligacji do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst. W tym celu emitent niezwłocznie podejmie działania zmierzające do dematerializacji oraz zarejestrowania obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych" - czytamy dalej.
Dzień emisji obligacji wyznaczono na 12 kwietnia 2017 r. a dzień wykupu ma nastąpić 14 kwietnia 2020 roku. Obligacje nie są zabezpieczone.


iAlbatros Group

iAlbatros Group skupił ponad 2,45 mln własnych akcji za łączną kwotę 145 mln zł, podała spółka. "W ramach prowadzonego skupu akcji własnych, zarząd spółki nabył łącznie 2 455 559 szt. akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, po jednostkowej cenie zakupu 59,05 zł każda, tj. za łączną kwotę 145 000 758,98 zł. Nabyte akcje stanowią 21,104423% udziału w kapitale zakładowym i odpowiadają 2 455 559 głosom na walnym zgromadzeniu, co stanowi 21,104423% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki" - czytamy w komunikacie. Na skutek transakcji, spółka jest w posiadaniu łącznie 3 839 642 szt. akcji, stanowiących 33% udziału w kapitale zakładowym spółki i odpowiadających 3 839 642 głosom na walnym zgromadzeniu.

Kredyt Inkaso

Zarząd Kredyt Inkaso podjął uchwałę w sprawie warunkowego przydziału Obligacji serii C1 o łącznej wartości nominalnej emisji 103 050 000 zł, podała spółka. "Zgodnie z uchwałą w dniu dzisiejszym zostało przydzielone warunkowo 103 050 obligacji, każda o wartości nominalnej równej cenie emisyjnej w wysokości 1 000 zł oraz łącznej wartości nominalnej emisji 103 050 000 zł" - podała spółka.

PEManagers

Private Equity Managers (PEM) odnotował 14,44 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 49,64 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Grupa PEManagers planuje rekomendację przeznaczenie 10 mln zł z zysku za 2016 r. na dywidendę, poinformował dyrektor finansowy PEM Krzysztof Konopiński. >>>>

Grupa PEManagers celuje w stałe zwiększanie poziomu aktywów pod zarządzaniem, co ma pozwolić na zmniejszenie zależności wyniku PEM od opłaty zmiennej, poinformował prezes Tomasz Czechowicz. >>>>

Pelion

Rada nadzorcza Pelionu postanowiła, wobec wygaśnięcia mandatów, powołać na kolejną kadencję w skład zarządu spółki: Jacka Szwajcowskiego na stanowisko prezesa oraz Zbigniewa Molendę, Ignacego Przystalskiego i Mariolę Belina– Prażmowską na stanowiska wiceprezesów zarządu, podała spółka. >>>>

Zarząd Pelionu uważa cenę 52,33 zł za akcję spółki oferowaną w wezwaniu KIPF za odpowiadającą wartości godziwej spółki, a samo wezwanie za zgodne z interesem spółki, podał Pelion. >>>>

GetBack

Akcjonariusze GetBack zdecydowali na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki o kwotę nie wyższą niż 1 mln zł, do kwoty nie wyższej niż 5 mln zł poprzez emisję do 5 mln akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,2 zł, wynika z uchwał walnego. >>>>

GetBack dokonał przydziału obligacji na okaziciela serii BZ o łącznej wartości nominalnej 25 mln zł, podała spółka. >>>>

Soho Development

Soho Development, działając w imieniu własnym oraz jako zarządzający częścią portfela Progress FIZAN, oraz Recyling Park Investment (łącznie: potencjalni sprzedający) podpisały list intencyjny z podmiotem z branży realizacji inwestycji dla energetyki przemysłowej i odnawialnych źródeł energii, w sprawie sprzedaży 100% udziałów spółek Recyling Park oraz Recycling Park Kamionka za 11 mln zł, podało Soho. 99% udziałów tych spółek znajduje się w bezpośrednim lub pośrednim posiadaniu Progress FIZAN. >>>>

Biomed-Lublin

Biomed-Lublin planuje podwyższenie kapitału zakładowego do maksymalnej kwoty 4 760 581 zł i wyemituje łącznie 3,35 mln akcji serii G i H bez prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy po cenie 1,03 zł każda, podała spółka. >>>>

PCC Rokita

PCC Rokita zarekomendował akcjonariuszom przeznaczenie kwoty 150,09 mln zł z zysku netto za 2016 r., wynoszącego 205,24 mln zł, na dywidendę, co oznacza wypłatę wysokości 7,56 zł na akcję, podała spółka. >>>>

QubicGames

QubicGames wraz z HBI Ventures oraz Drageus Publishing House zawiązał spółkę akcyjną pod firmą Drageus Games, która będzie platformą produkcyjną i wydawniczą dla gier z gatunku science fiction/space opera, podała QubicGames. >>>>

QubicGames zaktualizowało harmonogram wydawniczy na lata 2017-18, uwzględniający zaktualizowaną strategię, podała spółka. QubicGames podjął także decyzję o wstrzymaniu produkcji gry Shadow i przekierowaniu zespołu produkcyjnego do wsparcia produkcji gry Total Tank Simulator. >>>>

Griffin Premium RE

Ostateczna cena akcji Griffin Premium RE.., oferowanych w ramach oferty publicznej, została ustalona w drodze budowy księgi popytu na 5,7 zł za akcję, podała spółka. >>>>

Amica

Amica nabyła pozostałe udziały we francuskiej Societe Industrielle D'equipement Moderne Sideme (Sideme) od dwóch podmiotów i obecnie posiada 100% udziałów w kapitale i głosach tej spółki, podała Amica. >>>>

Amica planuje zwiększyć r/r wypłatę dywidendy w tym roku w ujęciu na jeną akcję, poinformował prezes Jacek Rutkowski. >>>>

Amica zakłada 3,2 mld zł przychodów w 2018 r. i podtrzymuje cel 5 mld zł przychodów w 2023 r., wobec 2,47 mld zł w ub.r., poinformował wiceprezes ds. strategii Piotr Skubel. Na bieżący rok spółka celuje w 7-8% organicznego wzrostu sprzedaży (bez przychodów przejętej Sideme) i poprawę wyników. >>>>

Amica nie planuje w najbliższym czasie akwizycji o skali takiej jak przejęcia CDA Group czy Sideme, ale nie wyklucza zamknięcia mniejszej transakcji w ciągu najbliższych kliku-kilkunastu miesięcy, poinformował prezes Jacek Rutkowski.>>>>

Amica planuje zwiększenie nakładów inwestycyjnych do ok. 100 mln zł w 2017 r. wobec poziomu ok. 70 mln zł z lat 2015 i 2016, poinformował wiceprezes ds. strategii Piotr Skubel. Na wzrost składają się głównie wydatki na nowoczesny magazyn we Wronkach i rozwój produktowy. >>>>

Amica spodziewa się, że przychody uzyskiwane dzięki przeprowadzonym akwizycjom osiągną 20-procentowy udział w ogóle sprzedaży grupy już w 2018 r. wobec wcześniej zakładanego w strategii 2023 r., poinformował wiceprezes Piotr Skubel. >>>>

Boryszew

Boryszew odnotował 135,55 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 40,04 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk netto ogółem z działalności kontynuowanej sięgnął 191,29 mln zł wobec 83,78 mln zł rok wcześniej. >>>>

Grupa Boryszew prognozuje, że jej zysk netto wzrośnie do 305,5 mln zł w 2017 roku wobec 191,3 mln zł rok wcześniej, a zysk EBITDA zwiększy się r/r do 539,7 mln zł w porównaniu z 382,2 mln zł w ub. roku, podała spółka. >>>>

Zarząd Boryszewa rekomenduje przeznaczenia zysku netto wypracowanego w 2016 roku na zasilenie zysków zatrzymanych, podała spółka. >>>>

Boryszew planuje nakłady inwestycyjne w wysokości 250-300 mln zł w 2017 r., poinformował prezes Jarosław Michniuk. Jednocześnie spółka chce utrzymać wskaźnik długu netto do EBITDA poniżej 2,5x. >>>>

Boryszew chce zakończyć budowę nowego zakładu Maflow w Toruniu do połowy 2017 r. , zaś w IV kw. br. rozpocząć w nim produkcję, poinformował prezes Jarosław Michniuk. W tym roku może być także podjęta decyzja w sprawie budowy zakładu BAP w Toruniu, po uruchomieniu zakładu w Prenzlau. >>>>

Boryszew prowadzi analizę portfolio produktowego w segmencie chemii i chce pod koniec roku zdecydować, które produkty powinny pozostać w grupie, poinformował prezes Jarosław Michniuk. >>>>

mBank

S&P Global Ratings podwyższył rating długoterminowy mBanku do BBB+ z BBB w następstwie podniesienia ratingu Commerzbanku AG z BBB+ do A- i uznania, że mBank pozostaje istotną strategicznie spółką zależną Commerzbanku, podał mBank. Perspektywa jest negatywna. >>>>

MCI Capital

MCI Capital zamierza w tym roku upraszczać strukturę grupy, podała spółka. >>>>

MCI Capital planuje kontynuację skupu akcji, uzależniając ten proces od wysokości kursu. Może przeznaczyć na ten cel środki do 70 mln zł, poinformował zarząd MCI Capital. >>>>

MCI Capital zakłada, że będzie realizował emisje obligacji na poziomie 50-100 mln zł rocznie, poinformował członek zarządu Wojciech Marcińczyk >>>>

MCI Capital liczy na wzrost wartości posiadanego portfela inwestycyjnego, poinformował prezes Tomasz Czechowicz. >>>>

MCI Capital planuje, że w Rosji i Turcji skupi się na zwiększaniu wartości posiadanych inwestycji, wyjścia i reinwestowanie środków, poinformował prezes Tomasz Czechowicz. >>>>

Auto Partner

Auto Partner uruchomił nową przestrzeń magazynową o powierzchni blisko 12 tys. m2 na terenie swojego centrum logistyczno-magazynowego w Bieruniu, zwiększając tym samym o 60% pojemność magazynu centralnego i rozbudowując go o 22 rampy, podała spółka. W najbliższych tygodniach grupa planuje także uruchomienie nowego centrum logistyczno–magazynowego w Pruszkowie, o powierzchni 7 tys. m2, co sprawi, że łączna powierzchnia magazynowa grupy wzrośnie do ok. 74 tys. m2. >>>>

Prime Minerals

Prime Minerals podpisał umowę nabycia 51% udziałów w International Prime Metals Pte. Ltd. z siedzibą w Singapurze, podała spółka. >>>>

CDRL

CDRL - właściciel marki Coccodrillo chce zakończyć bieżący rok z liczbą 250 sklepów w Polsce. Spółka zakłada otwarcia 40 nowych sklepów - po 20 w krajach UE i 20 poza rynkiem europejskim - głównie w krajach byłego ZSRR. CDRL mocno stawia na rozwój sprzedaży w kanale on-line, zakłada wzrost przychodów oraz marży r/r, poinformowali przedstawiciele spółki. >>>>

Energa

Energa zdecydowała o dokapitalizowaniu Polskiej Grupy Górniczej (PGG) kwotą 100 mln zł, podała spółka. >>>>

PGE

Polska Grupa Energetyczna (PGE) zawarła umowę sprzedaży 100% akcji Exatela na rzecz Skarbu Państwa za cenę 368,5 mln zł, podała spółka. >>>>

Murapol

Grupa Murapol dokonał przydziału obligacji na okaziciela serii Z o łącznej wartości nominalnej blisko 13,2 mln zł, podała spółka. Obligacje te zostaną wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu na rynek Catalyst. >>>>